مقاله بررسي خصوصيات کمي و کيفي علوفه توليدي در نسبت هاي مختلف کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي خصوصيات کمي و کيفي علوفه توليدي در نسبت هاي مختلف کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه اي :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
محرمعلی دیانتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
محمود پوریوسف – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
سلیمان محمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان میاندوآب
نادر جلیل نژاد – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:
کشت مخلوط یکی از روش های مناسب در راستای کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست است بر این اساس, آزمایشی در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان میاندوآب اجرا شد. در این ازمایش دو گیاه ماشک گل خوشه ای و جو به صورت مخلوط به روش جایگزینی و با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار و در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای ازمایشی شامل, کشت خاص ماشک, 90 درصد ماشک + 10 درصد جو, 80 درصد ماشک + 20 درصد جو, 70 درصد ماشک + 30 درصد جو, 60 درصد ماشک + 40 درصد جو, 50 درصد ماشک + 90 درصد و کشت خالص جو بودند. براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها بیشترین عملکرد علوفه خشک به میزان 13/88 تن در هکتار مربوط به کشت مخلوط 80 درصد جو, 20 درصد ماشک بود. براساس نتایج حاصل از این بررسی, بیشترین عملکرد پروتئین مربوط به کشت مخلوط 60 درصد جو, 40 درصد ماشک و 50 درصد جو, 50 درصد ماشک به ترتیب با میانگین 27/85 و 27/75 گرم در میلی گرم و کمترین آن مربوط به اثر کشت خالص جو با میانگین 24/33 گرم در میلی گرم بود.

لینک کمکی