مقاله بررسي تنوع زيستي زنبورهاي بالا خانواده و ارتباط آن با زمان سمپاشي، درباغهاي مرکبات جويبارو ساري، استان مازنداران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تنوع زيستي زنبورهاي بالا خانواده و ارتباط آن با زمان سمپاشي, درباغهاي مرکبات جويبارو ساري, استان مازنداران :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
زهرا فعلی کوهی خیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا دماوندیان – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسن بریمانی ورندی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ساری
حسن براری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ساری

چکیده:
تنوع زیستی , مجموعه ای از تنوع گونه ای وفراوانی نسبی گونه ها است. لذا برای بررسی تنوع زیستی زنبورهای پارازیتئید مستقر در درختان مرکبات در شهرهای جویبار وساری اقدام به نمونه برداری طی ماه های خرداد آلی آباهن (مصادف با بیشترین سمپاشی ها در طی سال) در سال 1390 گردید.زنبورهای موجوددر نمونه ها طبق برنامه منظم جمع آوری و پس از شناسائی شمارش شدند.سپس با استفاده ازشاخص شانون – واینردر پایه لگاریتم 2 ضرایب تنوع تا پایان زمان سمپاشی های رایج محاسبه گردید. کمترین میزان ضریب تنوع مربوط به خرداد و تیرماه بود و از دهه اول مرداد رو به افزایش گذاشت H’=0/26 بیشترین مقدار آن دهه اول شهریور محاسبه شد. H’=0/59 که همزمان بااوج سمپاشی ها در باغهای مرکبات می باشد. اگرچه سمپاشی های اواخر خرداد H’=0 (شاید چندان صدمه چشمگیری به فعالیت زنبورهای پارازیتوئید وارد نکند.

لینک کمکی