مقاله بررسي تغييرات ميزان پرولين، کلروفيل و هدايت روزانه ي 20 ژنوتيپ کنجد زراعي تحت تنش شوروي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات ميزان پرولين, کلروفيل و هدايت روزانه ي 20 ژنوتيپ کنجد زراعي تحت تنش شوروي :تعداد صفحات:6
چکیده:
به دلیل افزایش مشکلات ناشی از شوریع نیاز به توسعه محصولاتی با تحمل بیشتر نسبت به شوری به طور بسیار جدی افزایش یافته است. بنابراین, این ازمایش برای بررسی اثر تنش شوری بر میزان پرولین, کلروفیل و هدایت روزنه ای در برگ های 20 ژنوتیپ کنجد زراعی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای شوری با استفاده از محلول NaCI خالص و با سه سطح شاهد, 75 میلی مولار و 150 میلی مولار اعمال شد ژنوتیپ های مورد مطالعه در صفات برگی شامل سبزینگی و پرولین برگ اختلاف معنی داری نشان دادند. بین سطوح تنش شوری در هر سه صفت اختلاف معنی داری مشاهده شد. مشاهده گردید که باافزایش سطح شوری میزان سبزینگی و هدایت روزنه ای کاهش و پرولین افزایش پیدا کرد. د رآزمایش مشاهده گردید که ژنوتیپ SG6-9008 در سطح شاهد بیشتین مقدار کلروفیل و در سطح شوری 150 میلی مولار کمترین مقدار کلروفیل را داشت. با توجه به این که ژنوتیپ SG8-90086 بیشترین مقدار پرولین را دارا بود, احتمالاً بتوان آن را بعنوان ژنوتیپ مقاوم به شوری در نظر گرفت. ژنوتیپ ای مورد بررسی در سطح شاهد بیشتین هدایت روزنه ای و در سطح شوری 150 میلی مولار کمترین هدایت روزنه ای را داشتند.

لینک کمکی