مقاله بررسي تغييرات عناصر معدني کلسيم، پتاسيم و سديم گياهان مرتعيtextail ، Alopecurus ، Festuca ovina و Poa alpina L.در دو مرحله فنولوژيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات عناصر معدني کلسيم, پتاسيم و سديم گياهان مرتعيtextail , Alopecurus , Festuca ovina و Poa alpina L.در دو مرحله فنولوژيکي :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
سمیرا کرامتی جبه دار – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام, دانشگاه محقق اردبیلی
فرزاد میرزائی آقجه قشلاق – استادیار گروه علوم دامی, دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
اردوان فرزاد – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری, دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی, دانشگاه محقق اردبیلی
بهرام فتحی آچاچلوئی – استادیار علوم و صنایع غذایی, دانشکده علوم کشاورزی, دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
این ازمایش باهدف بررسی تغییرات عناصر معدنی سدیم, پتاسیم و کلسیم در سه گیاه مرتعی Alopecurus textail, Festuca ovina و Poa alpina L انجام گرفت. در همین راستا دو گیاه Alopecurus textail و Festuca ovina در طی دو مرحله از ارتفاع 2700- 2300 متر جنوب شرقی سبلان و گیاه . Poa alpina L از ارتفاع 3700- 3200 متر همین منطقه جمع آوری شد. نمونه برداری از گیاه مورد مطالعه در دو مرحله گلدهی و بذردهی در قالب طرح کاملاً تصادفی بادو تیمار (شامل مراحل رشد) و هر تیمار با سه تکرار انجام شد. آنالیز اماری داده ا بااستفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون توکی انجام شد. نتایج نشان داد که در گیاه Alopecurus textail درصد کلسیم و پتاسیم با افزایش سن افزایش یافته ولی غلظت سدیم کاهش یافت 0/05 Pدر گیاه Festuca ovina نیز درصد هر سه عنصر در مرحله گلدهی بطور معنی داری بیشتر از مرحله بذردهی بود0/05 P در . Poa alpina L نیز دو عنصر سدیم و پتاسیم با افزایش سن کاهش یافته, ولی کلسیم هیچ گونه تغییری نکرد. 0/05 P

لینک کمکی