مقاله بررسي ، شناسايي و جداسازي قارچ توليد کننده ي آنزيم فسفوليپاز در خاک جنگلي نهارخوران گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي , شناسايي و جداسازي قارچ توليد کننده ي آنزيم فسفوليپاز در خاک جنگلي نهارخوران گرگان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
هادی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی و احد دامغان,ایران
محمدحسین ارزانش – عضو هیئت علمی گروه خاک شناسی دانشکده علوم پایه ی دانشگاه منابع طبیعی گرگان,ایران
هاتف آجودانی فر – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان,ایران

چکیده:
نمونه گیری از خاک جنگلی ناهار خوران گرگان در آبان ماه 1393 انجام شد . درآزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان نمونه های خاک با رقت 5-10 رقیق گردیدند و برای خالص سازی به محیط های عمومی YGC و PDA منتقلشدند,پس از بررسی فلور قارچی خاک جنگلی ناهار خوران,برای بررسی قدرتترشح آنزیم فسفولیپاز به عنوان منبع لیستین از زرده ی تخم مرغ استفاده گردید کهطی چند مرحله به هر دو محیط عمومی فوق الذکر اضافه گردید و با غلظت هایگوناگون افزوده شد اما به علت عدم تشکیل هاله, محیط اختصاصی KG که مربوطبه بررسی فسفولیپاز (لیسیتیناز) باسیلوس هاست تهیه گردید. قارچ هایی که بیشترینشعاع تشکیل هاله را داشتند به وسیله ی کلیدهای شناسایی قارچی شناسایی شدند, برای تست PCR از پرایمرهای عمومی ITS1,4 استفاده شد و برای تست سکوئنسینگ ارسال گردیدند.به ترتیب سه قارچ موکور و دو گونه ی رایزوپوسبیشترین میزان تولید هاله های فسفولیپاز را داشتند .

لینک کمکی