مقاله بررسي ارتباط کيفيت زندگي و رضايت زناشويي در دو گروه زنان ورزشکار و غير ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط کيفيت زندگي و رضايت زناشويي در دو گروه زنان ورزشکار و غير ورزشکار :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:10
چکیده:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دو گروه زنان ورزشکار و غیر ورزشکار بود.روش: روش بکارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و طرح همبستگی بود.جامعه این پژوهش زنان متاهلورزشکار و غیر ورزشکاری بودند که از جامعه شهرستان اردبیل انتخاب شده بودند. براساس روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر(30 نفر از افراد ورزشکار و 30 نفر از افراد غیر ورزشکار) انتخاب شده و پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (1989) وپرسشنامه کیفیت زندگی ساز مان بهداشت جهانی را تکمیل کردند. داده ها نیز توسط شاخص های آمار توصیفی, ضریب همبستگیپیرسون, رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس و همچنین با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند.یافته ها: نتایج آماری پژوهش نشان داد بین دوگروه ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ دو متغیر کیفیت زندگی و رضایتزناشویی تفاوت معنادار وجود دارد و زنان ورزشکار کیفیت زندگی بهتر و رضایت زناشویی بیشتری نسبت به زنان غیر ورزشکار دارند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش از نقش ورزش به عنوان عاملی تاثیرگذار در بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی زنانمتاهل حمایت می کند.

لینک کمکی