مقاله بررسي ارتباط اضطراب اجتماعي اندام با سلامت روان در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط اضطراب اجتماعي اندام با سلامت روان در دانشجويان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی, مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
مژده یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد,دانشکده علوم انسانی,دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد سیرجان,ایران
حسین مطهری نژاد – استادیار,دانشگاه شهید باهنر کرمان,ایران

چکیده:
یکی از انواع اضطراب که در افراد جامعه بویژه دانش جویان بسیار با اهمیت است و گاها موجب کاهش عزت نفسافراد در جامعه میشود اضطراب بدنی اجتماعی می باشد. در واقع, حالتی شخصیتی است که به عنوان میزان دلواپسی که افراداز نگاه کردن مردم به بدنشان دارند تعریف میشود. لذا با توجه به شیوع اختلالات روانی در جامعه امروز تحقیق حاضر درنظر داشته است ارتباط میان اضطراب بدنی اجتماعی و سلامت روان دانشجویان را مورد بررسی قرار دهد. مشارکت کنندگاندر پژوهش حاضر 192 دانشجو (83 پسر , 109 دختر) که به روش تصادفی مرحله ای از میان دانشجویان 25 تا 18 سالهدانشگاه شهر سیرجان انتخاب شدند. به منظور سنجش اضطراب بدنی اجتماعی از پرسشنامه موتول و کونروی (2000) و بهمنظور سنجش سلامت روان از پرسشنامه 28 سوالی سلامت روان عمومی (GHQ-28) استفاده شد. پرسشنامه سلامتروان از روایی و پایای بسیار قابل قبولی در جامعه ایرانی برخوردار است. روایی محتوایی پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسطمتخصصین و پایای درونی آن در یک مطالعه اولیه با =0/82 محاسبه گردید. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین اضطراب اجتماعی اندام و مولفه هایسلامت روان (شکایت های جسمانی, اضطراب, افسردگی, ناسازگاری اجتماعی) ارتباط مثبت و معناداری وجوددارد(p<0/05). ارتباط بین مولفه های سلامت عمومی و اضطراب اجتماعی اندام نشانگر تاثیر اضطراب اجتماعی اندام برمولفه های سلامت روان می باشد. با توجه به ارتباط معکوس فعالیت بدنی و اضطراب بدنی اجتماعی, فعالیت بدنی را یکی ازراهکارهای مفید برای از بین بردن اضطراب بدنی اجتماعی و افزایش سلامت روان دانشجویان پیشنهاد می شود.

لینک کمکی