مقاله تاثير محلول پاشي عناصر ريز مغذي و تراکم بوته بر خصوصيات رشدي مرزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير محلول پاشي عناصر ريز مغذي و تراکم بوته بر خصوصيات رشدي مرزه :


محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مهدی رحماندوست – گروه زراعت, دانشکده کشاورزی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تاکستان, ایران
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
سعید سیف زاده – گروه زراعت دانشکده کشاورزی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تاکستان, ایران
محمد رضا اسدالهی – گروه زراعت, دانشکده کشاورزی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تاکستان, ایران

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر صفات رویشی گیاه دارویی مرزه در تراکم های مختلف به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در بهار و تابستان سال 92 درمنطقه دولت آباد شهرستان تاکستان در استان قزوین اجراشد. محلول پاشی در هشت سطح(F1: آب خالص,F2: منگنز,F3: مس و F4: رویF5: منگنز+مسF6 : منگنز+رویF7: مس+ رویF8: منگنز+مس+روی) و تراکم گیاهی در 2 سطح(P1: 75 و P2: 90 بوته در متر مربع) در پلات های آزمایشی قرار گرفتند.نمونه برداری ها در چهار مرحله(چین اول, چین دوم, 15 روز قبل از برداشت و مرحله برداشت نهایی) صورت گرفت. نتایج نمونه برداری در چین اول نشان داد که محلول پاشی عناصر ریزمغذی باعث افزایش وزن تر برگ, وزن خشک برگ و تعداد برگ در بوته شد, به طوری که بیشترین مقادیر صفات مذکور در تیمار ترکیب منگنز+روی+مس مشاهده شد. همچنین نتایج بیانگر این بود که تراکم گیاهی نیز اثر معنی داری بر وزن تر برگ, وزن خشک برگ, وزن تر بوته و وزن خشک بوته و تعداد برگ داشت و با افزایش تراکم بوته کلیه این صفات افزایش یافتند, به طوری که با افزایش تراکم بوته از 75 به 90 بوته در متر مربع وزن تر بوته, وزن خشک بوته و وزن خشک برگ افزایش یافت و بیشترین مقادیر در کلیه صفات در تیمار تراکم 90بوته در متر مربع مشاهده شد.

لینک کمکی