مقاله بررسي اثربخشي روش آموزش مشارکتي بارش مغزي، بر خودپنداره، نگرش نسبت به مدرسه و پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي دانش آموزان دختر پايه ي هفتم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي روش آموزش مشارکتي بارش مغزي, بر خودپنداره, نگرش نسبت به مدرسه و پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي دانش آموزان دختر پايه ي هفتم :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی, مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
غلامرضا حسن نژاد – مسئول آموزش دانشگاه پیام نور
بیتا محمودی – دانشجوی روانشناسی بالینی
فرزانه ابراهیمیان سلامی – دانشجوی حقوق جزا وجرم شناسی پیام نور تهران جنوب

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش آموزش مشارکتی بارش مغزی, بر خودپنداره , نگرش نسبت به مدرسه وپیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایهی هفتم انجام شد.این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دخترکلاس های پایه ی هفتم ابتدایی شهرستان تربت حیدریه (878 نفر) بودند. نمونه ای شامل 70 دانش آموز به شیوه ینمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش وکنترل هرگروه (35 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروهآزمایش طی 4 هفته تحت آموزش مشارکتی بارش مغزی قرار گرفتند, در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت بین دوگروه آزمایش وکنترل معنادار است (P<0/001). نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این تحقیق همسو با سایر تحقیقات بوده و اثربخشی آموزش مشارکتی بارش مغزی بر خودپنداره, نگرش نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ی هفتم را تایید می کند.

لینک کمکی