مقاله تاثير محلول پاشي سالسيليک اسيد برپاره اي از صفات فيزيولوژيکي در ارقام لوبيا قرمز تحت تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير محلول پاشي سالسيليک اسيد برپاره اي از صفات فيزيولوژيکي در ارقام لوبيا قرمز تحت تنش خشکي :تعداد صفحات:9
چکیده:
جهت بررسی اثرمحلول پاشی سالسیلیک اسید بر میزان تعرق, هدایت روزانه ای, محتوای نسبی آب, نشت الکترولیت, محتوای کلروفیل, شاخص برداشت و بدست آوردن غلظت مناسب این ماده در ارقام لوبیا قرمز تحت تنش خشکی ,آزمایشی در سال 92 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت اسپلیت فاکتوریل, درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراشد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی در دو سطح(آبیاری منظم و قطع آبیاری درمرحله غلاف بندی) به عنوان عامل اصلی بوده و محلول پاشی به وسیله سالسیلیک اسید در دو سطح(0و100 میکرومولار) و ارقام (اختر, صیاد و گلی) به عنوان عوامل فرعی بودند. نتایج حاصل از مقایسات میانگین مشخص نمود گه بیشترین میزان محتوای کلروفیل , سرعت تعرق, هدایت روزنه ای, محتوای نسبی آب وشاخص برداشت از آبیاری منظم, محلول پاشی 100 میکرومول سالسیلیک اسید و رقم صیاد حاصل شد. همچنین کم ترین میزان تخریب غشاو نشت الکترولید از اثر متقابل رقم اختر وسطح 100 میکرومولار محلول پاشی اسید سالسیلیک بدست آمد. به طور کلی سالسیلیک اسید به عنوان یک تنظیم کننده رشد گیاهی و محافظ می تواند باعث کاهش خسارات ناشی ازتنش گردد.

لینک کمکی