مقاله بررسي اثربخشي رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده با تاب آوري در دانش آموزان پايه ششم شهرستان خواف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده با تاب آوري در دانش آموزان پايه ششم شهرستان خواف :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی, مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
حسین غلامپور سجاوندی – کارشناسی ارشد- علوم تربیتی- آموزش وپرورش خواف- ایران

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد الگوه ایارتباطی خانواده و تاب آوری بود. به همین منظور از بین دانشآموزان پایه ششم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-91 تعداد 379 نفر(194 پسرو 185 دختر) با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از : پرسشنامه تجدیدنظر شده یالگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک , 2002) و مقیاس تاب آوری کانر – دیویدسون (CD-RISCکانر– دیوید سون , 2003) از که روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با روشرگرسیون چندگانه حاکی از آن بود.که از بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده بعد گفت – وشنود با تاب آوری رابطهمثبت و معناداری داشت وبعد همنوایی با تاب آوری رابطه معناداری نداشت.

لینک کمکی