مقاله تاثير محلول پاشي سالسيليک اسيد بر عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و سرعت رشد محصول در ارقام لوبيا قرمز تحت تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير محلول پاشي سالسيليک اسيد بر عملکرد بيولوژيک, عملکرد دانه, اجزاي عملکرد و سرعت رشد محصول در ارقام لوبيا قرمز تحت تنش خشکي :


محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
ثمر نبیی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, گروه زراعت و اصلاح نباتات, تاکستان, ایران
سعید سیف زاده – استادیار, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, گروه زراعت واصلاح نباتات, تاکستان,ایران
بابک عندلیبی – استادیارف دانشگاه زنجان,گروه زراعت و اصلاح نباتات,زنجان, ایران

چکیده:
جهت بررسی اثر محلول پاشی سالسیلیک اسید بر عملکردبیولوژیک,عملکرد دانه, اجزای عملکرد, سرعت رشد محصولو بدست آوردن غلظت مناسب این ماده در ارقام لوبیا قرمز تحت تنش خشکی, آزمایشی در سال 92 درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت اسپلیت فاکتوریل, در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی در دو سطح(آبیاری منظم و قطع آبیاری در مرحله غلاف بندی) به عنوان عامل اصلی بوده و محلول پاشی به وسیله سالسیلیک اسید در دو سطح(0 و100 میکرومولار) و ارقام (اختر, صیاد و گلی) به عنوان عوامل فرعی بودند. اثرات متقابل تیمارها نشان می دهد بالاترین عملکرد دانه از اثر متقابل سه گانه رقم صیاد در آبیاری منظم در سطح 100 میکرومولار اسیدسالسیلیک با میانگین 4390/50 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه, عملکرد بیولوژیک, تعداد غلاف در بوته, تعداد دانه درغلاف و سرعت رشد محصول نسبت به تیمار آبیاری گردید. و محلول پاشی اسید سالسیلیک موجب افزایش عملکرد دانه, تعداد غلاف در بوته, تعداد دانه در غلاف, وزن 100 دانه و همچنین کاهش خسارت ناشی ازتنش گردید. همچنین همبستگی مثبتی بین عملکرد دانه درهکتار با صفات عملکرد بیولوژیک, تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه درغلاف مشاهده گردید.

لینک کمکی