مقاله بررسي اثربخشي جو سازماني با رضايت شغلي مديران مقطع متوسطه خواف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي جو سازماني با رضايت شغلي مديران مقطع متوسطه خواف :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی, مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
اسدالله مرادی نصرآبادی – فرهنگی-کارشناسی – علوم تربیتی- آموزش وپرورش خواف- ایران
حقدوست عدالتخواه – فرهنگی- دانشجوی کارشناسی ارشد- ادبیات – دانشگاه آزاد تربت حیدریه – ایران
نورالله تیموری – فرهنگی- کارشناسی ارشد- علوم تربیتی – آموزش وپرورش خواف – ایران

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تبیین بررسی اثربخشی جو سازمانی با رضایت شغلی مدیران مقطع متوسطه شهرستان خوافاست. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است .در این پژوهش ,جامعه آماری مدیران مقطع متوسطهشهرستان خواف بوده اند .که تعداد این افراد 118 نفر می باشد .حجم نمونه آماری 92 نفر و جهت انتخاب نمونه ازروش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت وهمکاران,جوسازمانی هالبین وکرافت بوده است جهت تجزیه وتحلیل از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و درسطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است که نتایج نشان داد:بین جو سازمانی با رضایتشغلی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد .بین مولفه های جو حمایتی , جو همکارانه و جو صمیمی با رضایت شغلیرابطه مستقیم و معنا دار وجو دستوری با رضایت شغلی رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد . متغییر جو همکارانهنسبت به دیگر متغییر ها پیش بینی کننده قوی تری برای رضایت شغلی می باشد.

لینک کمکی