مقاله تاثير محلول پاشي با آهن و بور بر صفات کمي وکيفي ذرت در رژيم هاي مختلف رطوبتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير محلول پاشي با آهن و بور بر صفات کمي وکيفي ذرت در رژيم هاي مختلف رطوبتي :تعداد صفحات:10
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی با آهن و بور بر صفات کمی و کیفی ذرت در رژیم های مختلف رطوبتی, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه ای واقع درشهر شال از توابع شهرستان بوئین زهران اجرا گردید. تیمار های آزمایشی عبارت بودند از سه سطح آبیاری(دور آبیاری 6 روزه, دور آبیاری 9 روزه, دور آبیاری 12 روزه) و چهار سطح کاربرد ریز مغذی (محلول پاشی با آب خالص(شاهد) محلول پاشی با آهن , محلول پاشی با بور و محلول پاشی با آهن و بور) از نتایج این پژوهش چنین استنتاج شد که اثر آبیاری بر اکثر صفات رویشی مانند: ارتفاع بوته, قطر ساقه, طول بلال, قطر بلال, تعداد ردیف در بلال, تعداد دانه در ردیف, تعداد دانه در بلال, وزن هزاردانه وعملکرد دانه تاثیر معنی داری داشت و دور آبیاری 6 روزه در اکثر صفات فوق به عنوان تیمار برتر خود را نشان داد. همچنین بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید که مصرف کودهای ریز مغذی می تواند مقاومت گیاهان به تنش های محیطی همچون خشکی را افزایش دهد, کاربرد عناصر ریز مغذی(آهن و بور) باعث کاهش خسارت ناشی از تنش رطوبتی گردید اما این جبران خسارت از نظر اماری معنی دار نبود. با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نیاز آبی گیاه ذرت حداکثر عملکرد دانه از دور ابیاری 6 روزه حاصل شد, بیشترین عملکرد دانه را دور آبیاری 6روزه و محلول پاشی توام آهن و بور با 8030 کیلوگرم به خود اختصاص داد و کمترین عملکرد دانه را دور آبیاری 12 روزه و محلول پاشی با آب خالص با 4435 کیلوگرم دارا بود.

لینک کمکی