مقاله بررسي اثربخشي بين آموزش توانمندسازي رواني بر افزايش عزت نفس بين کارمندان و مديران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي بين آموزش توانمندسازي رواني بر افزايش عزت نفس بين کارمندان و مديران :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:10
چکیده:
تحقیق حاضر برای بررسی اثر بخشی بین آموزش توانمندسازی روانی بر افزایش عزت نفس بین کارمندان ومدیران شهر بوشهر طرح ریزی شده است. به منظور بررسی فرضیه ها, آزمون ها بر روی نمونه ای با حجم 100نفر بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش یک دوره 5 جلسه ایآموزشی جهت افزایش ارتقا عزتنفس در طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون توانمند سازی روانی برافزایش عزت نفس اجرا شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه اعتمادبنفس کوپر اسمیت می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها, آزمون مقایسه (کوواریانس) یک طرفه ای مستقل استفاده شد. یافته ها نتایج تحقیق نشان داد:آموزش توانمندسازی روانی بر افزایش عزتنفس مدیران و کارمندان تاثیر زیادی داشته و توانایی آنان راافزایش می دهند. توانمندسازی روانی بین کارمندان و مدیران تاثیر زیادی دارد.

لینک کمکی