مقاله تاثير ماده فرار دهنده کائولين با سم ايندوکساکارب (Indoxacarb) در کنترل پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير ماده فرار دهنده کائولين با سم ايندوکساکارب (Indoxacarb) در کنترل پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) :تعداد صفحات:10
چکیده:
پروانه ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera:Gelechiidae) یکی ازمهم ترین آفات درمنطقه اصفهان می باشد. در تحقیق حاضر از یک ماده فراردهنده به همراه سم شیمیایی استفاده گردید, ماده فرار دهنده در این تحقیق کائولین می باشد, کائولین می باشد, کائولین یک ماده معدنی سفید رنگ حاوی سیلیکات آلومینیوم است, فاقد اثرات مخرب زیست محیطی بوده که به منظور کاهش تخم ریزی حشرات بالغ به کار رفته است. سم ایندوکساکارب برای سنجش میزان مرگ ومیر لاروهای آفت, بادوز مصرفی 1 درهزار مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش درقالب طرح کاملا تصادفی با 4تیمار و 4 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل کائولین, کائولین+سم ایندوکساکارب, سم ایندوکساکارب و شاهد بود. نتایج نشان داد که کائولین باعث کاهش تخم ریزی حشرات بالغ شد در حالی که تفاوت معنی داری با شاهد دیده نشد. ایندوکساکارب تفاوت معنی داری در میزان مرگ و میر لاروها با شاهد نشان داد

لینک کمکی