مقاله بررسي اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر افزايش مولفه اميد سرمايه روان شناختي فرزنذان جانباز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر افزايش مولفه اميد سرمايه روان شناختي فرزنذان جانباز :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی, مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
کاظم ستاری سفیدان جدید – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش هوش هیجانی در افزایش مؤلفه امید, سرمایه روان شناختی فرزندان جانباز می باشد. بدین منظور تعداد 119 نفر از دانش آموزان جامعه هدف که در سال تحصیلی 94-93 مشغول تحصیل بودند, توسط آزمون های امید اشنایدر, تاب آوری کانر و دیویدسون, خودکارآمدی شرر و جهت گیری زندگی شایر و کارور مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس از 74 دانش آموزی که نمره پایینی در دو مؤلفه سرمایه روان شناختی داشتند, تعداد 28 نفر, به طور جایگزینی تصادفی در 2 گروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند. آموزش هوش هیجانی در 8 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد و پس از پایان مداخله مجدداً آزمودنی ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس, نشان داد که آموزش هوش هیجانی 74 درصد تغییرات مؤلفه امید را تبیین می کند. به عبارت دیگر بین میانگین نمره امید پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل, تفاوت معنادار وجود دارد و این بیانگر اثربخشی آموزش هوش هیجانی در افزایش مؤلفه امید, سرمایه روان شناختی می باشد.

لینک کمکی