مقاله تاثير گونه هاي مايکوريزا بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش تحت سطوح مختلف کود فسفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير گونه هاي مايکوريزا بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش تحت سطوح مختلف کود فسفر :


محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
رضا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیش خودگردان, دانشگاه زابل
عیسی خمری – استادیاردانشکده کشاورزی

چکیده:
مایکوریزا از مجموعه کودهای زیستی است که شامل بخش عمده ای از موجودات خاکزی می شود. مایکوریزا به عنوان جز کلیدی در بوم نظام اثرات مثبتی برخصوصیات کمی وکیفی گیاهان همزیست دارد. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور بررسی تاثیر گونه های مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت سطوح مختلف کود فسفر, آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال زراعی 1392 انجام گردید. کرت های اصلی در سه سطح شامل: 150,100,0 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیم و کرت های فرعی در پنج سطح شامل: عدم استفاده از مایکوریزا(شاهد)G.mosseae ;G.intraradices ; Glomus.hoi و ترکیب سه گونه ذکر شده بود. نتایج نشان داد که گونه های مایکوریزاتاثیر معنی داری برعملکرد دانه و تعداد نیام در متر مربع نشان دادند. اثر متقابل کود فسفره و مایکوریزا بر عملکرد دانه, تعداد نیام در متر مربع, وزن هزاردانه معنی دار بود. با توجه به نتایج حاصله می توان بیان نمود که کاربرد ترکیبی قارچ مایکوریزا همراه با مصرف کودفسفره به صورت معنی داری برکلیه صفات مورد مطالعه به جز تعداد دانه در نیام تاثیر مثبتی دارد.

لینک کمکی