مقاله بررسي اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر افزايش مؤلفه هاي اميد، تاب آوري و خودکارآمدي سرمايه هاي روان شناختي فرزندان جانباز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر افزايش مؤلفه هاي اميد, تاب آوري و خودکارآمدي سرمايه هاي روان شناختي فرزندان جانباز :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی, مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
کاظم ستاری سفیدان جدید – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
احمد برجعلی – دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حمید پورشریفی – دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش هوش هیجانی در افزایش مؤلفه های امید, تاب آوری و خودکارآمدی, سرمایه روان شناختی فرزندان جانباز می باشد. بدین منظور تعداد 119 نفر از دانش آموزان جامعه هدف که در سال تحصیلی 94-93 مشغول تحصیل بودند, توسط آزمون های امید اشنایدر, تاب آوری کانر و دیویدسون و خودکارآمدی شرر مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس از 74 دانش آموزی که نمره پایینی داشتند, تعداد 28 نفر, به طور جایگزینی تصادفی در 2 گروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند. آموزش هوش هیجانی در 8 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد و پس از پایان مداخله مجدداً آزمودنی ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس, نشان داد که آموزش هوش هیجانی 74 درصد تغییرات مؤلفه امید را تبیین می کند. و همچنین آموزش هوش هیجانی 69 درصد تغییرات مؤلفه تاب آوری و 78 درصد تغییرات مولفه خودکارآمدی را تبیین می کند. به عبارت دیگر بین میانگین نمره امید, تاب آوری و خودکارآمدی پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل, تفاوت معنادار وجود دارد و این بیانگر اثر بخشی آموزش هوش هیجانی در افزایش مؤلفه های امید, تاب آوری و خودکارآمدی سرمایه روان شناختی می باشد. پیشنهاد می شود برای افزایش این سه مولفه سرمایه روان شناختی, از آموزش هوش هیجانی استفاده گردد.

لینک کمکی