مقاله تاثير کودهاي کمپوست، ورمي کمپوست واوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد کدو مسمايي(Cucurbita pepo L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير کودهاي کمپوست, ورمي کمپوست واوره بر عملکرد و اجزا عملکرد کدو مسمايي(Cucurbita pepo L.) :تعداد صفحات:9
چکیده:
کدو متعلق به خانواده کدوئیان (Cucurbitaceae) و شامل انواع مختلفی است که سه نوع مشخص آن شامل کدو مسمایی (Cucurbitapepo L.) کدو تنبل (Cucurbita maxima L.) و کدو حلوایی (Cucurbita moschata L.) می باشد. این آزمایش به منظور تاثیر کودهای اوره, کمپوست و ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزا عملکرد کدو مسمایی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شیراز در فروردین 1393 انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. صفات مورد بررسی شامل تعداد میان گره, فاصله میان گره, طول ساقه اصلی, تعداد میوه در بوته, وزن میوه, قطر میوه, تعداد گل های نر و ماده بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel و SAS مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که در سطح احتمال 1 درصد, کمپوست باعث تفاوت معنی دار در تعداد میوه, طول ساقه, میان گره, فاصله میان گره, گل های ماده و وزن میوه شد. همچنین در قطر میوه و گل های نر کودهای ورمی کمپوست و کمپوست باعث تفاوت معنی داری شدند. درمجموع کود کمپوست بیشترین اثر را ازخودنشان داد.

لینک کمکی