مقاله بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر احساس رضايتمندي در زنان روستاي جزيره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر احساس رضايتمندي در زنان روستاي جزيره :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی, مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
آمنه امیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
ناصر امینی – استادیار گروه روان شناسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
محمد بهروزی – استادیار گروه روان شناسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر

چکیده:
مهارتهای زندگی مجموعه ای از توانایی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند, این توانایی ها فرد راقادر می سازد تا که مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواست ها, انتظارات ومشکلات روزانه به ویژه در روابط بین فردی به شکل موثر روبرو شود. رضایت از زندگی یک احساس درونی است و هرچند, جدااز دنیای خارج و واقعیت های بیرونی نیست و میتواند تحت تأثیر آنها باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثربخشیآموزش مهارتهای زندگی بر احساس رضایت مندی در زنان روستا میباشد. حجم نمونه در این تحقیق 40 نفر از زنانروستای جزیره بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه ها از پرسشنامه مقیاس رضایت از زندگیپاوت وداینر استفاده شد. روش تحقیق حاضر تجربی و طرح پیش آزمون, پس آزمون با استفاده از گروه گواه می باشد. نتایجنشان داد که بین آموزش مهارتهای زندگی با احساس رضایتمندی رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی