مقاله در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزي :

بخشی از فهرست مقاله در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزي

بخش اول:بودجه کل کشور
بخش دوم: اجرای بودجه
فصل اول:هزینه های پرسنلی شامل موارد 1و2
فصل دوم:هزینه های اداری شامل موارد 3 لغایت 8 قبلی
فصل سوم:هزینه های سرمایه ای شامل موارد 9 لغایت 15
تنخواه گردان خزانه
تنخواه گردان استان
تنخواه گردان حسابداری
تنخواه گردان پرداخت
انواع هزینه ها

مقدمه:
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا دولت تمامی فعالیت های ملی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چار چوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید . نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است .در این سازمان هم بودجه بندی های خاصی از طرف دولت در نظر گرفته شده است و همین طور اگر این بودجه بندی به طور مناسب پایه ریزی نشود سازمان از نظر مالی دچار رکود خواهد شد.
تجزیه و تحلیل قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 قانون محاسبات عمومی برای تنظیم و اجرای امور مالی ومحاسباتی کشور وبه عبارت دیگر جهت نظم و انظبات و هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و به ثمر رساندن کلیه برنامه ها ی دولت تصویب شده است .

لینک کمکی