تحقيق تعريف بودجه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق تعريف بودجه :

ماده اول قانون محاسبات عمومی, مورخ 21 صفر 1329, بودجه را چنین تعریف می‌کند (بودجه دولت, سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را (سنه مالیه) می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:
اول: بودجه, با اینکه مجلس به آن رأی می دهد, قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را (سند) گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور (قانون) است. و نظر به اینکه در هیئت مقننه, نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی که موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند, و در حقیقت کمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود که تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملکت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم ماده 59 نظامنامه داخلی کجلس شورای ملی می گوید(ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی؛ ثانیاً, قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً, قوانین راجعه به منافع محلی)

لینک کمکی