مقاله بررسي اثر تغييرات سبک زندگي بر فرهنگ کار، توليد، مصرف و اقتصاد روستاييان و لزوم توجه به آن در توسعه ي روستايي (مطالعه ي بين نسلي روستاييان شاليکار گيلان)

شی از متن مقاله بررسي اثر تغييرات سبک زندگي بر فرهنگ کار، توليد، مصرف و اقتصاد روستاييان و لزوم توجه به آن در توسعه ي روستايي (مطالعه ي بين نسلي روستاييان شاليکار گيلان) : سال انتشار: 1394 تعداد صفحات:10 چکیده: طی سالیان اخیر روستاهای ایران دچار تغییراتی شده اند که تأثیر آن بر سبک زندگی روستاییان مشهود است. یافته های تحقیق حاضر که با استفاده از روش های کمی و کیفی و اسنادی صورت گرفته است نشان می دهد، تغییر سبک زندگی منجر به تفاوت در نگرش به کار، تولید و مصرف شده و درآمد بیشتری را طلب می کند. در این میان به صرفه نبودن فعالیت های کشاورزی به لحاظ اقتصادی، در کنار رفاه و آسایش طلبی نسل جدید روستایی باعث عدم تمایل به کشاورزی شده است. توسعه روستاها نیازمند توجه به این تغییرات می باشد.

مقاله مديريت انرژي براي افزايش عمر سيستم ذخيره انرژي در کاربردهاي ريز شبکه

شی از متن مقاله مديريت انرژي براي افزايش عمر سيستم ذخيره انرژي در کاربردهاي ريز شبکه : سال انتشار: 1394 تعداد صفحات:10 چکیده: طی سالیان اخیر روستاهای ایران دچار تغییراتی شده اند که تأثیر آن بر سبک زندگی روستاییان مشهود است. یافته های تحقیق حاضر که با استفاده از روش های کمی و کیفی و اسنادی صورت گرفته است نشان می دهد، تغییر سبک زندگی منجر به تفاوت در نگرش به کار، تولید و مصرف شده و درآمد بیشتری را طلب می کند. در این میان به صرفه نبودن فعالیت های کشاورزی به لحاظ اقتصادی، در کنار رفاه و آسایش طلبی نسل جدید روستایی باعث عدم تمایل به کشاورزی شده است. توسعه روستاها نیازمند توجه به این تغییرات می باشد.

مقاله ارزيابي و برآورد تغذيه پتانسيل آب زيرزميني در منطقه نيمه خشک کوهپايه اي

شی از متن مقاله ارزيابي و برآورد تغذيه پتانسيل آب زيرزميني در منطقه نيمه خشک کوهپايه اي : سال انتشار: 1394 تعداد صفحات:10 چکیده: طی سالیان اخیر روستاهای ایران دچار تغییراتی شده اند که تأثیر آن بر سبک زندگی روستاییان مشهود است. یافته های تحقیق حاضر که با استفاده از روش های کمی و کیفی و اسنادی صورت گرفته است نشان می دهد، تغییر سبک زندگی منجر به تفاوت در نگرش به کار، تولید و مصرف شده و درآمد بیشتری را طلب می کند. در این میان به صرفه نبودن فعالیت های کشاورزی به لحاظ اقتصادی، در کنار رفاه و آسایش طلبی نسل جدید روستایی باعث عدم تمایل به کشاورزی شده است. توسعه روستاها نیازمند توجه به این تغییرات می باشد.