مقاله نقش چند فرهنگي و تاثير آن بر رضايت دانشجويان از کيفيت آموزش و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه

ارد بخشی از متن مقاله نقش چند فرهنگي و تاثير آن بر رضايت دانشجويان از کيفيت آموزش و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه : محل انتشار: همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): اکرم خاقان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیهعلی زینالی – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم ا نسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویمحسن عیسوی – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش چند فرهنگی و تاثیر آن بر رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش و رابطه آن با پیشرفت ت

مقاله بررسي تأثيرکاربرد کود آهن نانو بر عملکرد روغن و عملکرد آهن کلزا در شرايط آب و هوايي خوزستان

ارد بخشی از متن مقاله بررسي تأثيرکاربرد کود آهن نانو بر عملکرد روغن و عملکرد آهن کلزا در شرايط آب و هوايي خوزستان : محل انتشار: همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): اکرم خاقان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیهعلی زینالی – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم ا نسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویمحسن عیسوی – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش چند فرهنگی و تاثیر آن بر رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش و رابطه آن با پیشرفت ت

مقاله طراحي بهينه سيستم هاي کنترل غيرفعال با کاهش سختي و ميراگر ويسکوز با بهره گيري از الگوريتم کنترل بهينه آني

ارد بخشی از متن مقاله طراحي بهينه سيستم هاي کنترل غيرفعال با کاهش سختي و ميراگر ويسکوز با بهره گيري از الگوريتم کنترل بهينه آني : محل انتشار: همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): اکرم خاقان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیهعلی زینالی – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم ا نسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویمحسن عیسوی – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش چند فرهنگی و تاثیر آن بر رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش و رابطه آن با پیشرفت ت