مقاله تاثير کاربرد کود زيستي حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود ديم بهاره و پاييزه در شرايط آبياري تکميلي

مقاله طراحي کنترلکننده گام به گام به عقب براي مبدلBuck-Boost با حفظ پايداري در رنج وسيع تغييرات بار

تحقيق آينه