مقاله ارزيابي تاثيرسختي خمشي ستون وتيردر بهبود رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي

ارد بخشی از متن مقاله ارزيابي تاثيرسختي خمشي ستون وتيردر بهبود رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي : محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران تعداد صفحات:16 نویسنده(ها): نوید سیاه پلو – عضو هیئت علمی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستانمحمد ناطق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان چکیده: استفاده از سیستم دیوارهای برشی فولادی به دلیل سختی ومقاومت بالا، قابلیت جذب انرژی زیاد، اقتصادی بودن وسادگی اجرای آن به عنوان یکسیستم مقاوم در برابر بارهای سنگین جانبی در جهان رو به گسترش است ودر چند دهه اخیردر ساخت وهمچنین تقویت ومقاوم سازی ساختمانهای موجود در کشورهای زلزله خیزی مانند ژاپن و

مقاله رايگان چوب

ی از متن مقاله رايگان چوب : تعداد صفحات:16 چکیده: استفاده از سیستم دیوارهای برشی فولادی به دلیل سختی ومقاومت بالا، قابلیت جذب انرژی زیاد، اقتصادی بودن وسادگی اجرای آن به عنوان یکسیستم مقاوم در برابر بارهای سنگین جانبی در جهان رو به گسترش است ودر چند دهه اخیردر ساخت وهمچنین تقویت ومقاوم سازی ساختمانهای موجود در کشورهای زلزله خیزی مانند ژاپن و آمریکا استفاده شده است.در این مقاله در ابتدا به بررسی وتحلیل دو مدل از دیوار برشیفولادی در نرم افزار اجزای محدود ANSYS پرداخته شده است که یکی از آنها یک طبقه توسط Lubel ودیگری چهار طبقه توسط Driver در محیط آزمایشگاه ساخته شده اند.ن

مقاله بررسي ميزان انعکاس مؤلفه هاي بعد فرهنگي جهاني شدن در برنامه درسي کارشناسي ارشد رشته هاي علوم تربيتي

ی از متن مقاله بررسي ميزان انعکاس مؤلفه هاي بعد فرهنگي جهاني شدن در برنامه درسي کارشناسي ارشد رشته هاي علوم تربيتي : تعداد صفحات:16 چکیده: استفاده از سیستم دیوارهای برشی فولادی به دلیل سختی ومقاومت بالا، قابلیت جذب انرژی زیاد، اقتصادی بودن وسادگی اجرای آن به عنوان یکسیستم مقاوم در برابر بارهای سنگین جانبی در جهان رو به گسترش است ودر چند دهه اخیردر ساخت وهمچنین تقویت ومقاوم سازی ساختمانهای موجود در کشورهای زلزله خیزی مانند ژاپن و آمریکا استفاده شده است.در این مقاله در ابتدا به بررسی وتحلیل دو مدل از دیوار برشیفولادی در نرم افزار اجزای محدود ANSYS پرداخته شده است که یکی از آنها یک طبقه توسط Lubel ودیگری چهار طبقه توسط Driver در محیط آزمایشگاه ساخته شده اند.ن