مقاله تعيين غلظت بهينه ساليسيليک اسيد جهت افزايش کيفيت گياه زينتي (Saintpaulia ionantha)

ارد بخشی از متن مقاله تعيين غلظت بهينه ساليسيليک اسيد جهت افزايش کيفيت گياه زينتي (Saintpaulia ionantha) : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): راضیه نانواکناری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریحسین مرادی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریسمیه قاسمی عمران – کارشناس ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری چکیده: به منظور بررسی تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید (0001، 0، 0001، 001، 01 میکرومولار بر لیتر) بر روی رشد رویشی (شاخص سطح برگ و وزن تر) و زایشی (تعداد گلچه و تعداد ساقه گل دهنده) گیاه بنفشه آفریقایی saintpaulia ionantha آزمای

مقاله بررسي اثرات ضدميکروبي اسانس پونه کوهي بر پنير موزارلا

ارد بخشی از متن مقاله بررسي اثرات ضدميکروبي اسانس پونه کوهي بر پنير موزارلا : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): راضیه نانواکناری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریحسین مرادی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریسمیه قاسمی عمران – کارشناس ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری چکیده: به منظور بررسی تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید (0001، 0، 0001، 001، 01 میکرومولار بر لیتر) بر روی رشد رویشی (شاخص سطح برگ و وزن تر) و زایشی (تعداد گلچه و تعداد ساقه گل دهنده) گیاه بنفشه آفریقایی saintpaulia ionantha آزمای

تحقيق نقش فيزيک در پزشکي

ارد بخشی از متن تحقيق نقش فيزيک در پزشکي : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): راضیه نانواکناری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریحسین مرادی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریسمیه قاسمی عمران – کارشناس ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری چکیده: به منظور بررسی تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید (0001، 0، 0001، 001، 01 میکرومولار بر لیتر) بر روی رشد رویشی (شاخص سطح برگ و وزن تر) و زایشی (تعداد گلچه و تعداد ساقه گل دهنده) گیاه بنفشه آفریقایی saintpaulia ionantha آزمای