مقاله ژئوشيمي توالي پوسته اي مجموعه افيوليتي نصرت آباد، غرب زاهدان

ارد بخشی از متن مقاله ژئوشيمي توالي پوسته اي مجموعه افيوليتي نصرت آباد، غرب زاهدان : محل انتشار: اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): حلیمه مجددی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش ژئوشیمی، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستانعلی احمدی – استادیار، پترولوژی، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: مجموعه افیولیتی تکتونیزه نصرت آباد-کهورک بخشی از افیولیت های درونی ایران است که در شرق خرد قاره ایران مرکزیقرار دارد. توالی گوشته ای این مجموعه شامل پریدوتیتها، توالی پوسته ای درونی شامل گابرو، دیاباز و بازالت و توالیآتشفشانی نیز دربردارنده گدازه بالشی است. نمودارهای عنک

مقاله عملکرد لرزه اي سيستم هاي سازه اي قاب محيطي مهاربندي شده تحت اثر زمين لرزه هاي حوزه نزديک پالس گونه

ارد بخشی از متن مقاله عملکرد لرزه اي سيستم هاي سازه اي قاب محيطي مهاربندي شده تحت اثر زمين لرزه هاي حوزه نزديک پالس گونه : محل انتشار: اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): حلیمه مجددی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش ژئوشیمی، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستانعلی احمدی – استادیار، پترولوژی، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: مجموعه افیولیتی تکتونیزه نصرت آباد-کهورک بخشی از افیولیت های درونی ایران است که در شرق خرد قاره ایران مرکزیقرار دارد. توالی گوشته ای این مجموعه شامل پریدوتیتها، توالی پوسته ای درونی شامل گابرو، دیاباز و بازالت و توالیآتشفشانی نیز دربردارنده گدازه بالشی است. نمودارهای عنک

تحقيق تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريکا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

ارد بخشی از متن تحقيق تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريکا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران : محل انتشار: اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): حلیمه مجددی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش ژئوشیمی، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستانعلی احمدی – استادیار، پترولوژی، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: مجموعه افیولیتی تکتونیزه نصرت آباد-کهورک بخشی از افیولیت های درونی ایران است که در شرق خرد قاره ایران مرکزیقرار دارد. توالی گوشته ای این مجموعه شامل پریدوتیتها، توالی پوسته ای درونی شامل گابرو، دیاباز و بازالت و توالیآتشفشانی نیز دربردارنده گدازه بالشی است. نمودارهای عنک