مقاله محيط زيست و کودکان

ارد بخشی از متن مقاله محيط زيست و کودکان : سال انتشار: 1394 محل انتشار: سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): مهرانگیز اربابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش میحط زیست دانشگاه پیام نورمرکز شیرازسعید مظلومیان – استاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور چکیده: شکل گیری نگرش وارزش ها،تعهد ومهارت های موردنیاز برای حفظ وپشتیبانی میحط زیست درافراد درسنین پایین آغاز می گردد.این مقاله باپرداختن به ویژگیهای کودکان ومیحط زیست آنان اهمیت دروه کودکی را درتشکیل زیربنای شخصیت فرددرآینده بهنرین وکاراترین زمان جهت پایه ریزی ارزش ه

مقاله تحولات جمعيت شهر رامسر

ارد بخشی از متن مقاله تحولات جمعيت شهر رامسر : سال انتشار: 1394 محل انتشار: سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): مهرانگیز اربابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش میحط زیست دانشگاه پیام نورمرکز شیرازسعید مظلومیان – استاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور چکیده: شکل گیری نگرش وارزش ها،تعهد ومهارت های موردنیاز برای حفظ وپشتیبانی میحط زیست درافراد درسنین پایین آغاز می گردد.این مقاله باپرداختن به ویژگیهای کودکان ومیحط زیست آنان اهمیت دروه کودکی را درتشکیل زیربنای شخصیت فرددرآینده بهنرین وکاراترین زمان جهت پایه ریزی ارزش ه

مقاله کنترل مهندسي

ارد بخشی از متن مقاله کنترل مهندسي : سال انتشار: 1394 محل انتشار: سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): مهرانگیز اربابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش میحط زیست دانشگاه پیام نورمرکز شیرازسعید مظلومیان – استاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور چکیده: شکل گیری نگرش وارزش ها،تعهد ومهارت های موردنیاز برای حفظ وپشتیبانی میحط زیست درافراد درسنین پایین آغاز می گردد.این مقاله باپرداختن به ویژگیهای کودکان ومیحط زیست آنان اهمیت دروه کودکی را درتشکیل زیربنای شخصیت فرددرآینده بهنرین وکاراترین زمان جهت پایه ریزی ارزش ه