مقاله بررسي رابطه بين اعتماد و تعهد سازماني

از متن مقاله بررسي رابطه بين اعتماد و تعهد سازماني : سال انتشار: 1394 تعداد صفحات:6 چکیده: هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین اعتماد و تعهد سازمانی در مدارس نی ریز بود. جامعه آماری اینپژوهش کلیه ی مدیران شاغل در مدارس این شهر در سال تحصیلی 93-1392 بوده است حجم نمونه 60 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم و با استفاده از فرمول کوهن تعیین شد روش از نوع همبستگی وابزار های اندازه گیری، پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو (1997) و پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن(2002) بوده است. این ابزارها دارای روایی سازه بوده و پایایی انها در یک مطالعه مقدماتی با روش الفای کرانباخ به ترتیب 0/91 و 0/89 محاسبه گ

مقاله حل دقيق مسئله شکست سد با روش SPH بوسيله بهبود ضرائب لزجي معادل مومنتوم

ارد بخشی از متن مقاله حل دقيق مسئله شکست سد با روش SPH بوسيله بهبود ضرائب لزجي معادل مومنتوم : سال انتشار: 1394 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): حجت افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه یزدمحبوبه جعفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی نیریزجابر افتخاری – دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهیدرجایی شیراز چکیده: هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین اعتماد و تعهد سازمانی در مدارس نی ریز بود. جامعه آماری اینپژوهش کلیه ی مدیران شاغل در مدارس این شهر در سال تحصیلی 93-1392

مقاله ارزيابي طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي از ديدگاه امنيت ملي و توسعه پايدار کشور

ارد بخشی از متن مقاله ارزيابي طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي از ديدگاه امنيت ملي و توسعه پايدار کشور : سال انتشار: 1394 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): حجت افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه یزدمحبوبه جعفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی نیریزجابر افتخاری – دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهیدرجایی شیراز چکیده: هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین اعتماد و تعهد سازمانی در مدارس نی ریز بود. جامعه آماری اینپژوهش کلیه ی مدیران شاغل در مدارس این شهر در سال تحصیلی 93-1392