مقاله بررسي اثر آسپرژيلوس نايجر(Aspergillus niger) بر تغييرات آنزيم هاي سرم خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss)

ارد بخشی از متن مقاله بررسي اثر آسپرژيلوس نايجر(Aspergillus niger) بر تغييرات آنزيم هاي سرم خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss) : محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): احمد حسن پور فتاحی – کارشناسی ارشد گروه شیلات،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستانحجت الله جعفریان – دانشیار، گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس چکیده: در این تحقیق اثرات پروبیوتیکی آسپرژیلوس نایجر(Aspergillusniger) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار و در هر تکرار 15 قطعه م

مقاله کاربرد مدل WEAP و بررسي اثر تغيير اقليم بر سيستم هاي برداشت آب حوزه آبريز گرگانرود

از متن مقاله کاربرد مدل WEAP و بررسي اثر تغيير اقليم بر سيستم هاي برداشت آب حوزه آبريز گرگانرود : تعداد صفحات:6 چکیده: در این تحقیق اثرات پروبیوتیکی آسپرژیلوس نایجر(Aspergillusniger) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار و در هر تکرار 15 قطعه ماهی در مجموع با 180 قطعه ماهی یا میانگین وزنی (±خطای استاندارد) 0/08± 28/74 گرم به مدت 8 هفته انجام شد. تیمارهای اول، دوم و سوم به ترتیب با جیره های غذایی حاوی 107×1، 107×2 و 107×3 سلول در گرم غذا و شاهد یا جیره پایه بدون پروبیوتیک تغذیه شدند. خونگیری از ساقه دمی 36 عدد ماهی به ظاهر سالم در انتهای دوره

تحقيق زنان و جامعه

از متن تحقيق زنان و جامعه : تعداد صفحات:6 چکیده: در این تحقیق اثرات پروبیوتیکی آسپرژیلوس نایجر(Aspergillusniger) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار و در هر تکرار 15 قطعه ماهی در مجموع با 180 قطعه ماهی یا میانگین وزنی (±خطای استاندارد) 0/08± 28/74 گرم به مدت 8 هفته انجام شد. تیمارهای اول، دوم و سوم به ترتیب با جیره های غذایی حاوی 107×1، 107×2 و 107×3 سلول در گرم غذا و شاهد یا جیره پایه بدون پروبیوتیک تغذیه شدند. خونگیری از ساقه دمی 36 عدد ماهی به ظاهر سالم در انتهای دوره