مقاله بررسي پروتئين و فعاليت آنزيمي در ارقام مختلف چغندر Beta vulgaris تحت تنش سرما

ارد بخشی از متن مقاله بررسي پروتئين و فعاليت آنزيمي در ارقام مختلف چغندر Beta vulgaris تحت تنش سرما : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): ماهرخ شرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهیسعید لطفی نوید – استادیار دانشکده محقق اردبیلسیدمهدی رضوی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلیصابر زهری – دانشیار دانشکده محقق اردبیلی چکیده: تنش سرما موجب تغییر در فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژکی گیاه می گردد، علاوه بر این کاهش دما موجب تغیر در ساختار غشاء و محتوای پروتئین می شود. هم چنی این تنش با جلوگیری از واکنشهای نوری و تاریکی میزان فتوسنتز را کاهش می دهد در گیاهان حساس به سرما که قادر به کنت

تحقيق تمايزات نوابغ و طبيعت

ارد بخشی از متن تحقيق تمايزات نوابغ و طبيعت : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): ماهرخ شرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهیسعید لطفی نوید – استادیار دانشکده محقق اردبیلسیدمهدی رضوی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلیصابر زهری – دانشیار دانشکده محقق اردبیلی چکیده: تنش سرما موجب تغییر در فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژکی گیاه می گردد، علاوه بر این کاهش دما موجب تغیر در ساختار غشاء و محتوای پروتئین می شود. هم چنی این تنش با جلوگیری از واکنشهای نوری و تاریکی میزان فتوسنتز را کاهش می دهد در گیاهان حساس به سرما که قادر به کنت

مقاله بررسي ضرورت استفاده از فناوري NFC-Mobile در خدمات پرداخت خرد الکترونيکي

ارد بخشی از متن مقاله بررسي ضرورت استفاده از فناوري NFC-Mobile در خدمات پرداخت خرد الکترونيکي : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): ماهرخ شرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهیسعید لطفی نوید – استادیار دانشکده محقق اردبیلسیدمهدی رضوی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلیصابر زهری – دانشیار دانشکده محقق اردبیلی چکیده: تنش سرما موجب تغییر در فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژکی گیاه می گردد، علاوه بر این کاهش دما موجب تغیر در ساختار غشاء و محتوای پروتئین می شود. هم چنی این تنش با جلوگیری از واکنشهای نوری و تاریکی میزان فتوسنتز را کاهش می دهد در گیاهان حساس به سرما که قادر به کنت