شماره گير (DTMF) TONE بوسيله AVR

ارد بخشی از متن شماره گير (DTMF) TONE بوسيله AVR : بخشی از فهرست شماره گير (DTMF) TONE بوسيله AVR • مقدمه• DTMF و روش تولید آن- DTMF چیست؟- روش تولید DTMF- مدولاسیون پهنای پالس PWM• میکروکنترلز AVR AT9058515- اجزاء اصلی- توضیح پایه ها- معماری AVR- ساختمان فضای حافظه- مدهای آدرس دهی• تولید DTMF نوسط AT9058515- آشنایی با تایمر 1- تعیین مدهای تایمر برای تولید DTMF• نرم افزار مربوط به پروژه:- الگوریتم و فلوچارت برنامه- جزئیات برنامه• سخت افزار و شماتیک پروژه DTMF یا Dual Tone Multiple Frequecies روشی است برای تولید سیگنالهای Tone به منظور استفاده در سیستمهای تلفن، مودم، کارتهای صوتی و غیره. این روش با توجه به استاندارهای مشخصی که دارد این امکان و قابل

مقاله مروري برجايگزيني پودرماهي با منابع پروتئين گياهي در جيره هاي غذايي آبزيان

ی از متن مقاله مروري برجايگزيني پودرماهي با منابع پروتئين گياهي در جيره هاي غذايي آبزيان : بخشی از فهرست مقاله مروري برجايگزيني پودرماهي با منابع پروتئين گياهي در جيره هاي غذايي آبزيان • مقدمه• DTMF و روش تولید آن- DTMF چیست؟- روش تولید DTMF- مدولاسیون پهنای پالس PWM• میکروکنترلز AVR AT9058515- اجزاء اصلی- توضیح پایه ها- معماری AVR- ساختمان فضای حافظه- مدهای آدرس دهی• تولید DTMF نوسط AT9058515- آشنایی با تایمر 1- تعیین مدهای تایمر برای تولید DTMF• نرم افزار مربوط به پروژه:- الگوریتم و فلوچارت برنامه- جزئیات برنامه• سخت افزار و شماتیک پروژه DTMF یا Dual Tone Multiple Frequecies روشی است برای تولید سیگنالهای Tone به منظور استفاده در سیستمهای تلفن، مودم، کارتهای صوتی و غیره. این روش با توجه به استاندارهای مشخصی که دارد این امکان و قابلیت را به

مقاله گشايش اسنادي

ی از متن مقاله گشايش اسنادي : بخشی از فهرست مقاله گشايش اسنادي • مقدمه• DTMF و روش تولید آن- DTMF چیست؟- روش تولید DTMF- مدولاسیون پهنای پالس PWM• میکروکنترلز AVR AT9058515- اجزاء اصلی- توضیح پایه ها- معماری AVR- ساختمان فضای حافظه- مدهای آدرس دهی• تولید DTMF نوسط AT9058515- آشنایی با تایمر 1- تعیین مدهای تایمر برای تولید DTMF• نرم افزار مربوط به پروژه:- الگوریتم و فلوچارت برنامه- جزئیات برنامه• سخت افزار و شماتیک پروژه DTMF یا Dual Tone Multiple Frequecies روشی است برای تولید سیگنالهای Tone به منظور استفاده در سیستمهای تلفن، مودم، کارتهای صوتی و غیره. این روش با توجه به استاندارهای مشخصی که دارد این امکان و قابلیت را به