مقاله استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان براي پيش بيني خشکسالي (مطالعه موردي : کرمان)

ارد بخشی از متن مقاله استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان براي پيش بيني خشکسالي (مطالعه موردي : کرمان) : محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تعداد صفحات:16 نویسنده(ها): نسرین مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، عضو باشگاه پژوهشگران جوانامیر جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانمهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان چکیده: کمبود آب امروزه در قسمت های مختلف جهان از جمله ایران، متاثر از تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضا در بخش های گوناگون و همچنین آلودگی منابع تامین آب می باشد. جلوگیری از وقوع خش

مقاله امکان سنجي مهندسي مجدد در شهرداري استان قم

ارد بخشی از متن مقاله امکان سنجي مهندسي مجدد در شهرداري استان قم : محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تعداد صفحات:16 نویسنده(ها): نسرین مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، عضو باشگاه پژوهشگران جوانامیر جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانمهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان چکیده: کمبود آب امروزه در قسمت های مختلف جهان از جمله ایران، متاثر از تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضا در بخش های گوناگون و همچنین آلودگی منابع تامین آب می باشد. جلوگیری از وقوع خش

تحقيق نقش نظام مشارکت (5S) در توسعه بهره وري و خلاقيت منابع انساني

ارد بخشی از متن تحقيق نقش نظام مشارکت (5S) در توسعه بهره وري و خلاقيت منابع انساني : محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تعداد صفحات:16 نویسنده(ها): نسرین مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، عضو باشگاه پژوهشگران جوانامیر جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانمهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان چکیده: کمبود آب امروزه در قسمت های مختلف جهان از جمله ایران، متاثر از تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضا در بخش های گوناگون و همچنین آلودگی منابع تامین آب می باشد. جلوگیری از وقوع خش