مقاله بررسي تغييرات کيفيت آب زيرزميني دشت اردبيل با استفاده از روش ناپارامتري اسپيرمن

ی از متن مقاله بررسي تغييرات کيفيت آب زيرزميني دشت اردبيل با استفاده از روش ناپارامتري اسپيرمن : تعداد صفحات:13 چکیده: بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی در منطقه دشت اردبیل با توجه به اطلاعات 32 ایستگاه پیزومتری در دوره آماری 1387-1374 با آزمون ناپارامتری اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای هیدروژئوشیمیایی مورد بررسی شامل متغیرهای مجموع کاتیونها، مجموع آنیونها، pH (خاصیت اسیدی) TH (سختی کل) EC (هدایت الکتریکی) Na+ (سدیم)،So42- (یون سولفات) Na (درصد سدیم)،Mg+ 2 (منیزیم) TDS (مقدار مواد جامد حل شده در آب) SAR (نسبت جذب سدیم) Ca+2 (

مقاله ارائه راهکاراجرايي جهت کاهش درصد ناآرامي بندر کوه مبارک با استفاده از نرم افزار Mike 21

ی از متن مقاله ارائه راهکاراجرايي جهت کاهش درصد ناآرامي بندر کوه مبارک با استفاده از نرم افزار Mike 21 : تعداد صفحات:13 چکیده: بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی در منطقه دشت اردبیل با توجه به اطلاعات 32 ایستگاه پیزومتری در دوره آماری 1387-1374 با آزمون ناپارامتری اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای هیدروژئوشیمیایی مورد بررسی شامل متغیرهای مجموع کاتیونها، مجموع آنیونها، pH (خاصیت اسیدی) TH (سختی کل) EC (هدایت الکتریکی) Na+ (سدیم)،So42- (یون سولفات) Na (درصد سدیم)،Mg+ 2 (منیزیم) TDS (مقدار مواد جامد حل شده در آب) SAR (نسبت جذب سدیم) Ca+2 (

مقاله بررسي تأثير نانو ذرات آهن بر شاخص هاي رشدي گياه زينتي دارويي پروانش

ی از متن مقاله بررسي تأثير نانو ذرات آهن بر شاخص هاي رشدي گياه زينتي دارويي پروانش : تعداد صفحات:13 چکیده: بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی در منطقه دشت اردبیل با توجه به اطلاعات 32 ایستگاه پیزومتری در دوره آماری 1387-1374 با آزمون ناپارامتری اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای هیدروژئوشیمیایی مورد بررسی شامل متغیرهای مجموع کاتیونها، مجموع آنیونها، pH (خاصیت اسیدی) TH (سختی کل) EC (هدایت الکتریکی) Na+ (سدیم)،So42- (یون سولفات) Na (درصد سدیم)،Mg+ 2 (منیزیم) TDS (مقدار مواد جامد حل شده در آب) SAR (نسبت جذب سدیم) Ca+2 (