مقاله مقايسه تکنيک هاي مختلف تله گذاري براي جمع آوري راسته هاي مختلف از حشرات در شرق استان گلستان

ارد بخشی از متن مقاله مقايسه تکنيک هاي مختلف تله گذاري براي جمع آوري راسته هاي مختلف از حشرات در شرق استان گلستان : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): نشاط گلی خواجه – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلجاماسب نوذری – گروه گیاهپزشکی ، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج چکیده: برای مقایسه تله ها، چهار نوع تله مختلف شامل تله مالیز، نوری، گودالی و سطل های رنگی (قرمز، زرد، آبی، سبز، سفید) از 5 فروردین تا5مرداد 1390 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه منطقه گنبد، کلاله و مراوه تپه در شش تکرار کار گذاشته شد و هر 12 روز بازرسی شد. نتایج نشان داد پنج راسته مختلف از حشرات ش

مقاله بررسي تاثير آگهي هاي تبليغاتي بر گرايش به مصرف فست فود در شهرستان بروجرد

از متن مقاله بررسي تاثير آگهي هاي تبليغاتي بر گرايش به مصرف فست فود در شهرستان بروجرد : تعداد صفحات: 1 چکیده: برای مقایسه تله ها، چهار نوع تله مختلف شامل تله مالیز، نوری، گودالی و سطل های رنگی (قرمز، زرد، آبی، سبز، سفید) از 5 فروردین تا5مرداد 1390 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه منطقه گنبد، کلاله و مراوه تپه در شش تکرار کار گذاشته شد و هر 12 روز بازرسی شد. نتایج نشان داد پنج راسته مختلف از حشرات شامل سوسک ها (Coleoptera) ، پروانه ها (Lepidoptera) ، زنبورها (Hymenoptera) ، دوبالان (Diptera) و خرطوم مفصلی ها (Hemiptera) توسط این تله ها شکار شد 9211 عدد حشره توسط تله ها جمع آوری شد. مقایسه میانگین تله ها اختلاف معنی داری نشان نداد. بیشترین و کمترین تعداد حشره شکا

تحقيق شرکتها با مسئوليت محدود

ارد بخشی از متن تحقيق شرکتها با مسئوليت محدود : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): نشاط گلی خواجه – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلجاماسب نوذری – گروه گیاهپزشکی ، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج چکیده: برای مقایسه تله ها، چهار نوع تله مختلف شامل تله مالیز، نوری، گودالی و سطل های رنگی (قرمز، زرد، آبی، سبز، سفید) از 5 فروردین تا5مرداد 1390 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه منطقه گنبد، کلاله و مراوه تپه در شش تکرار کار گذاشته شد و هر 12 روز بازرسی شد. نتایج نشان داد پنج راسته مختلف از حشرات ش