مقاله تاثير بستر هاي مختلف کشت بر ويژگي هاي فيزيولوژيکي گل ژربرا

ارد بخشی از متن مقاله تاثير بستر هاي مختلف کشت بر ويژگي هاي فيزيولوژيکي گل ژربرا : محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): قنبر رسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گل و گیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسارالهام دانایی – استادیار، دکتراباغبانی، عضوهیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار چکیده: به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت کوکوپیت و پرلیت با بستر های کشت جدید و ارزان قیمت حاصل از ضایعات مواد آلی و ترکیبات معدنی ، پژوهشی در گلخانه های آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت بر روی گیاه شاخه بریده ژربرا رقم رزالین صورت گرفت. بسترهای کاشت استفاده شده دراین پژو

مقاله اولويت بندي تخصيص آب سد قشلاق سنندج با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)

ارد بخشی از متن مقاله اولويت بندي تخصيص آب سد قشلاق سنندج با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) : محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): قنبر رسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گل و گیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسارالهام دانایی – استادیار، دکتراباغبانی، عضوهیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار چکیده: به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت کوکوپیت و پرلیت با بستر های کشت جدید و ارزان قیمت حاصل از ضایعات مواد آلی و ترکیبات معدنی ، پژوهشی در گلخانه های آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت بر روی گیاه شاخه بریده ژربرا رقم رزالین صورت گرفت. بسترهای کاشت استفاده شده دراین پژو

مقاله بزرگترين مرد هاي اقتصاد

ارد بخشی از متن مقاله بزرگترين مرد هاي اقتصاد : محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): قنبر رسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گل و گیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسارالهام دانایی – استادیار، دکتراباغبانی، عضوهیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار چکیده: به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت کوکوپیت و پرلیت با بستر های کشت جدید و ارزان قیمت حاصل از ضایعات مواد آلی و ترکیبات معدنی ، پژوهشی در گلخانه های آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت بر روی گیاه شاخه بریده ژربرا رقم رزالین صورت گرفت. بسترهای کاشت استفاده شده دراین پژو