مقاله آناليز ريسک در پروژه هاي عمراني درون شهري با استفاده از شبکه هاي اعتقادي بيزين، مطالعه موردي: بزرگراه امام علي(ع)

ارد بخشی از متن مقاله آناليز ريسک در پروژه هاي عمراني درون شهري با استفاده از شبکه هاي اعتقادي بيزين، مطالعه موردي: بزرگراه امام علي(ع) : محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): مصطفی خانزادی – استادیار گروه مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایراناحسان اله اشتهاردیان – استادیار گروه مدیریت ساخت و پروژه، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس؛سعید خداویردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چکیده: پروژه های درون شهری را می توان به دلیل ماهیت ویژه آنها از سایر پروژه ها تفکیک کرد. مسائل مربوط به تملک معارضین ملکی، نبود نقشه های جانمایی

پروژه بازيد از يک کارگاه ساختماني

ارد بخشی از متن پروژه بازيد از يک کارگاه ساختماني : محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): مصطفی خانزادی – استادیار گروه مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایراناحسان اله اشتهاردیان – استادیار گروه مدیریت ساخت و پروژه، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس؛سعید خداویردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چکیده: پروژه های درون شهری را می توان به دلیل ماهیت ویژه آنها از سایر پروژه ها تفکیک کرد. مسائل مربوط به تملک معارضین ملکی، نبود نقشه های جانمایی

مقاله نگاه سيستمي به تهديدات زيست محيطي بخش کشاورزي

ارد بخشی از متن مقاله نگاه سيستمي به تهديدات زيست محيطي بخش کشاورزي : محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): مصطفی خانزادی – استادیار گروه مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایراناحسان اله اشتهاردیان – استادیار گروه مدیریت ساخت و پروژه، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس؛سعید خداویردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چکیده: پروژه های درون شهری را می توان به دلیل ماهیت ویژه آنها از سایر پروژه ها تفکیک کرد. مسائل مربوط به تملک معارضین ملکی، نبود نقشه های جانمایی