مقاله تاريخ قرآن

ارد بخشی از متن مقاله تاريخ قرآن : معنی لغوی وحی قبلا یادآور شدیم که قرآن از طریق وحی بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل گردیده ولی چون کلمه وحی در قرآن و جز آن، دارای معانی گوناگونی است به همین مناسبت درباره آن، گزارش کوتاه زیر در توضیح معنای لغوی وحی نگارش می شود :1ـ الهام فطری به انسان مانند الهام خداوند به مادر موسی (علیه السلام) که به وی شیر دهد و او را میان صندوقی قرار داده، و به دریا افکند تا از شر فرعون ـ که دامنگیر اطفال ذکور بنی اسرائیل گردید ـ مصون ماند، و قرآن کریم نیز به این قضیه اشاره کرده و از کلمه وحی استفاه نموده است :« و اوحینا الی ام موسی

مقاله ايجاد ارزش مشتري برتر براي شرکت هايB2Bاز طريق قابليت هاي شرکت تامين کننده

ارد بخشی از متن مقاله ايجاد ارزش مشتري برتر براي شرکت هايB2Bاز طريق قابليت هاي شرکت تامين کننده : معنی لغوی وحی قبلا یادآور شدیم که قرآن از طریق وحی بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل گردیده ولی چون کلمه وحی در قرآن و جز آن، دارای معانی گوناگونی است به همین مناسبت درباره آن، گزارش کوتاه زیر در توضیح معنای لغوی وحی نگارش می شود :1ـ الهام فطری به انسان مانند الهام خداوند به مادر موسی (علیه السلام) که به وی شیر دهد و او را میان صندوقی قرار داده، و به دریا افکند تا از شر فرعون ـ که دامنگیر اطفال ذکور بنی اسرائیل گردید ـ مصون ماند، و قرآن کریم نیز به این قضیه اشاره کرده و از کلمه وحی استفاه نموده است :« و اوحینا الی ام موسی

مقاله کاربرد شاخص هاي ژئوشيميايي براي تشخيص گرانيتوئيدهاي مولد از عقيم، مثال موردي بررسي پتانسيل کاني سازي قلع

ارد بخشی از متن مقاله کاربرد شاخص هاي ژئوشيميايي براي تشخيص گرانيتوئيدهاي مولد از عقيم، مثال موردي بررسي پتانسيل کاني سازي قلع : معنی لغوی وحی قبلا یادآور شدیم که قرآن از طریق وحی بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل گردیده ولی چون کلمه وحی در قرآن و جز آن، دارای معانی گوناگونی است به همین مناسبت درباره آن، گزارش کوتاه زیر در توضیح معنای لغوی وحی نگارش می شود :1ـ الهام فطری به انسان مانند الهام خداوند به مادر موسی (علیه السلام) که به وی شیر دهد و او را میان صندوقی قرار داده، و به دریا افکند تا از شر فرعون ـ که دامنگیر اطفال ذکور بنی اسرائیل گردید ـ مصون ماند، و قرآن کریم نیز به این قضیه اشاره کرده و از کلمه وحی استفاه نموده است :« و اوحینا الی ام موسی