مقاله ديدگاه مصرف کنندگان نسبت به عوامل آموزشي موثر بر پذيرش محصول ارگانيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ديدگاه مصرف کنندگان نسبت به عوامل آموزشي موثر بر پذيرش محصول ارگانيک :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
یحیی استادی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی, دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
محسن شوکت فدای – دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
سمینی دخت قاسمیان – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی, دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
فاطمه رستمیان – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی, دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

چکیده:
هدف از این تحقیق دیدگاه مصرف کنندگان نسبت به عوامل آموزشی موثر بر پذیرش محصول ارگانیک در میادین میوه و تره بار شهر تهران بود. تحقی از نوع کاربردی, روش پژوهش توصیفی وجامعه آماری آن شامل 15788 نفر از مصرف کنندگان بود که از این تعداد 320 نفر به عنوان نمونه, مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران حاسبه گردید و نمونه گیری به روش طبقه ای نسبی و به شکل تصادفی صورت گرفت. ابزار تحقیق, پرسشنامه ای بود که روایی صوری, محتوایی آن براساس نظرات اساتید تأیید و برای تعیین میزان پایایی, از ضریب آلفای کرونباخ 0/89 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSSصورت گرفت. یافته ها نشان داد از نظر مصرف کنندگان مهم ترین عامل آموزشی در پذیرش محصول ارگانیک برنامه های آموزشی تلویزیونی بود. نتایج رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که متغیرهای برگزاری سمینارها و همایشها و اینرنت, دوستان و آشنایان , تلویزیون, نشریات و مجلات, آموزش به وسیله کارشناسان سلامت و فیلم های آموزشی مرتبط, نقش مثبت بر پذیرش محصول ارگانیک توسط مصرف کنندگان را داشته و 37/ 1 درصد از تغییرات متغیر وابسته راتبیین نمود اند.

لینک کمکی