مقاله تاثير اصلاح شکل سر دندانه چرخنده خورشيد و چرخنده هاي سيار بر رفتار ارتعاشي چرخنده هاي سياره در مجموعه چرخنده خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير اصلاح شکل سر دندانه چرخنده خورشيد و چرخنده هاي سيار بر رفتار ارتعاشي چرخنده هاي سياره در مجموعه چرخنده خورشيدي :تعداد صفحات:10
چکیده:
چرخدنده های خورشیدی کاربردهای وسیعی در انتقال قدرت با نسبت گشتاور به وزن بالا و کاهش زیاد سرعت در فضای کم و همچنین دسترسی به ایجاد کاهش سرعت در چند مرحله دارند. ارتعاشات درگیری دندانه های چرخدنده های خورشیدی باعث تولید بارهای دینامیکی شده که موجب ایجاد سر و صدای زیاد و همچنین کاهش طول عمر چرخدنده های خورشیدی می شوند. تماس بین دندانه ها و رفتار بین چرخدنده های خورشیدی و نگهدارنده ها اثرات بسزایی در عملکرد آن ها دارد . بررسی ارتعاشات این نوع چرخدندهها موجب شناخت بهتر از رفتار درگیری دندانه ها می شود. اصلاح شکل سر دندانه موجب کاهش ارتعاشات چرخدنده ها در مجموعه چرخدنده ی خورشیدی می شود. در این مقاله مدل گسستهی هجده درجهی آزادی از چرخدنده ی خورشیدی ارائه شده است . سیستم از چهار المان اصلی تشکیل می شود: یک چرخدندهی خورشید, یک چرخدندهی رینگ, یک چرخدندهی بازو و سه چرخدنده – ی سیاره هر چرخدنده به وسیله ی بازوی صلب از طریق یک تکیه گاه انعطاف پذیر نگه داشته می شود . چرخدنده ها آزادانه می چرخند و نسبت به بازو در راستای عمودی و افقی حرکت می کنند. رینگ و بازو به زمین متصل هستند . رینگ, خورشید, بازو و سیارهها می توانند آزادانه چرخش کنند و همچنین در راستای عمودی و افقی حرکت کنند. درگیری بین دندانههای چرخدنده ها با استفاده از فنرهای غیرخطی ودمپرهای متغیر با زمان و همچنین تماس بین چرخدندهها و نگهدارندهها با استفاده از فنرهای خطی و دمپرهای مدلسازی شده است, که با استفاده از اصل تعادل, معادلات به دست آورده شده اند و با استفاده از روش عددی رانج کوتا مرتبه ی چهار مورد تحلیل قرار گرفته اند. لقی موجود بین دندانهها موجب جدایی دندانهها می شود و در نتیجه انتقال گشتاور به درستی صورت نمی گیرد. در این مقاله تاثیر اصلاح شکل سر دندانه ی چرخدنده ی خورشید و چرخدنده های سیاره بر رفتار ارتعاشی چرخدنده های سیاره در مجموعه چرخدنده ی خورشیدی سه سیاره ای مورد بررسی قرار گرفته است. میزان اصلاح شکل دندانه های چرخدنده ی خورشید و سیاره ها با استفاده از روش بهینه سازی بروت فرس صورت گرفته است. این مطالعه با نتایج تحقیقات قبلی که به بررسی ارتعاشات چرخدنده ی خورشیدی سه سیاره ای پرداخته است, اعتبارسنجی شده است.

لینک کمکی