مقاله بررسي روند نوسانات سطح ايستابي آبخوان دشت تويسرکان همدان با مدل MODFLOW

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي روند نوسانات سطح ايستابي آبخوان دشت تويسرکان همدان با مدل MODFLOW :


محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
مرتضی کمالی – کارشناس ارشد کشاورزی

چکیده:
وضعیت آب زیرزمینی در دشت تویسر کان همدان به دلیل برداشت های بی رویه رو به بحرانی شدن است. هدف از این مطالعه,بررسی نوسانات سطح ایستابی آبخوان دشت تویسرکان پس از مدل سازی آن با مدل MODFLOW می باشد. شبیه سازی برای یک دوره یک ساله شامل 12 دوره تنش یک ماهه انجام گردید. مدل مذکور برای 10 ماه اول دوره شبیه سازی, واسنجی و با داده های مشاهداتی دو ماه باقی مانده, صحت سنجی گردید. پس از صحت سنجی مدل و حصول اطمینان از توانایی مدل در پیش بینی شرایط آینده آبخوان, اقدام به تعریف دو سناریوی ده ساله گردید. در سناریوی نخست, ادامه روند کنونی برداشت آب زیرزمینی و در سناریوی دوم, افزایش راندمان آبیاری منطقه به میزان 20 درصد و در نتیجه کاهش برداشت هامدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از هر دو سناریو, نشان دهنده کاهش سطح ایستابی در پیزومترهای دشت به جز در دو پیزومتر 3 و 6 است که با افزایش مواجه می شوند.

لینک کمکی