آفازي (آنومي) فراهم کردن منبع براي تمرينات باليني، تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان - زبان شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آفازي (آنومي) فراهم کردن منبع براي تمرينات باليني, تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان - زبان شناختي :

بخشی از فهرست آفازي (آنومي) فراهم کردن منبع براي تمرينات باليني, تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان - زبان شناختي

معیار سازی تست نامیدن در مقوله‌های اسامی و افعال
1-1 بیان مسئله
2-1 کاربردهای عمومی
3-1 تعریف مفاهیم

فصل دوم (مباحث نظری)
1-2 مقدمه
2-2 مدل پردازش واژگانی
3-2 مکانیسم‌ها
- سطح بازشناسی
- پردازش معنایی
- برونداد واژگان
4-2 آسیب‌ها
- سطح بازشناسی
- درونداد واژگانی
- پردازش معنایی
- برونداد واژگانی
5-2 کاربردهای کلینیکی مدل‌واژگانی
- جدول ارزیابی تکالیف واژگانی

فصل سوم (معرفی تست)
1-3 مقدمه
2-3 موارد کاربردی مجموعه
3-3 ساختار تست
- انتخاب گزینه
- طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی
- شکل دستوری افعال در مجموعه
4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده
- بسامد
- سن فراگیری
- میزان آشنایی
- شاخصهای دیگر
- قابلیت تصویر
- پیچیدگی بینایی
5-3 زیرگروه لیست‌ها
6-3 اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان سن بدون آسیب مغزی
7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یک وسیله ارزیابی
8-3 فرمهای معرفی
9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران آفازیک
10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیک

فصل 4 (اجرای تست)
1-4 ساختار تست شی و عمل
- شماره آیتم
- هدف
- پاسخ اولیه
- مدت زمان ارائه پاسخ
- یادآوری
2-4 شرایط تحصیلی و سنی شرکت‌کنندگان
3-4 جداول ارزیابی
- نامیدن اسامی
- نامیدن افعال

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری)
1-5 تهیه جدول آماری
2-5 نتیجه‌گیری
3-5 جداول نتایج
• تست نامیدن اسامی
• تست نامیدن افعال

واژه‌نامه
منابع

از آن جائیکه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت در آفازی, آنومی یا نام پریش است, نیاز به یک آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذکور, فراهم کردن منبعی برای تمرینات بالینی, تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی می‌باشد. بعلاوه از آنجا که بیشتر تست‌های به کار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأکید دارند, در تمرینات بالینی به نوعی نیاز به ارزیابی کاملتر شناخت فصل احساس می‌شود و تأکید بر طراحی در جاهایی وجود دارد که بطور خاص, نقایص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند

لینک کمکی