مقاله بررسي رابطه بين انگيرش و ميزان رضايتمندي تحصيلي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين انگيرش و ميزان رضايتمندي تحصيلي دانشجويان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی, مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
مهدی برزگر – دانشجوی کارشناسی رشته راهنمایی و مشاورزه دانشگاه فرهنگیان (مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل)
محسن نوری زاده نشلی – دانشجوی کارشناسی رشته راهنمایی و مشاورزه دانشگاه فرهنگیان (مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل)
میلاد کیانی چلمردی – دانشجوی کارشناسی رشته راهنمایی و مشاورزه دانشگاه فرهنگیان (مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل)

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین باورهای انگیزشی با میزان رضایت مندی تحصیلی دانشجویان بوده است. برای بررسی این رابطه, از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده که جامعه آماری آن را دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان استان مازندران تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل 100 دانشجو (50 پسر و 50 دختر) بوده که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه انگیزش (ACMT) (دکترباهارگاو 1994) و میزان رضایت مندی, پرسشنامه بحرانی و جوکار (1387) است. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که نتایج حاصل از آن نشان داد که بین انگیزش و میزان رضایت مندی رابطه معناداری در جهت مثبت در سطح (a=0/05) وجود دارد. در انگیزش پیشرفت با رضایتمندی تحصیلی نیز رابطه معنی داری با عملکرد تحصیلی مشاهده شده است, از اینرو پیشنهاد می شود که در حوزه آموزش مسائل عاطفی دانشجویان برنامه های اجرایی و درمانی صورت پذیرد.

لینک کمکی