تحقيق قوانين در تجيز و راه اندازي کارگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق قوانين در تجيز و راه اندازي کارگاه :

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخه // بنا به پیشنهاد شماره / مورخ // سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده() قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب -وماده() قانون برنامه وبودجه-مصوب - تصویب نمود:

آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی

ماده - کاربرد
مقررات این آئین نامه در اجرای قانون آئین نامه معاملات دولتی ودر مورد پیش پرداخت ومبلغ ونوع تضمین ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره, مدیریت طرح, امور تحقیقاتی, امور پیمانکاری ساخت تجهیزات ونصب, به تنهایی یا به صورت مجموعه ای از دو یا چند مورد از آنها می باشد:

ماده - انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیر است:
الف) تضمین شرکت در مناقصه( وجه التزام)
ب) تضمین انجام تعهدات.
ج) تضمین پیش پرداخت.
د) تضمین حسن انجام کار
.
.
.

لینک کمکی