مقاله منوگرافي براي عملکرد اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي شرکت تعاوني توليدي چيني بهداشتي ايساتيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله منوگرافي براي عملکرد اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي شرکت تعاوني توليدي چيني بهداشتي ايساتيس :

کرایک استاد دانشگاه کانادا که مطالعات زیاد در باب تعاون ها دارد ارزش ها اساسی تعاونی را به صورت زیر دسته بندی کرده است :
1- کمک متقابل : الف) تعاون یا یکپارچگی ب) اقتصاد ج) مسئولیت اجتماعی
2- برابری : انصاف, حقوق و آزادگی : الف) مشارکت ب) دموکراسی
ج) آزادگی
3- عدالت اقتصادی : الف) برابری ب) مشارکت اقتصادی ج) تأمین کیفیت زندگی (طالب 1382‌: 118)
کی ون سو پس از ارائه دلایل چندی برای طرح ارزش های تعاونی در کشورهای آسیایی تحت عنوان ارزش های اسیایی به مقولات زیر اشاره دارد :
الف ) ارزشهای اقتصادی :
1- ارتباط منافع
2- پیشرفت اقتصاد زندگی
3- تدارک خدمت واحد
4- توسعه اقتصادی منطقه
ب) ارزش های اجتماعی :
1-اجرای اصل انسانگرایی
2- یاری متقابل
3- همبستگی اعضا
4- نوع دوستی اعضا
5- خود باوری در زندگی ( طالبی 1382: 120-119)

لینک کمکی