مقاله بررسي رابطه بين باورهاي ديني با سلامت رواني دانش آموزان پسر دوره ي اول و دوم متوسطه شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين باورهاي ديني با سلامت رواني دانش آموزان پسر دوره ي اول و دوم متوسطه شهر اردبيل :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی, مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
رضا یوسفی سعید آبادی – استادیار رشته مدیریت آموزشی ,دانشکده علوم انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری,ایران
الهام ابوالفضلی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ,دانشکده علوم انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری,ایران
زرین دانشور هریس – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ,دانشکده علوم انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری,ایران

چکیده:
در مکتب اسلام معیار ایده آل سلامت روانی تحت عنوان رشد و تکامل به کار رفته و بهداشت روانی بهحرکت انسان در سیر کمال و رشد تعریف می شود و انسان موجودی است که با احساس بینهایت در پیمودنراهی که انتخاب کرده است حد و مرزی نمی شناسد. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین باورهای دینیبا سلامت روانی دانش آموزان پسر دوره ی اول و دوم متوسطه شهر اردبیل می پردازد .جامعه آماری اینتحقیق دانش آموزان پسر دوره اول و دوم متوسطه شهر اردبیل به تعداد 22890 نفر بودند که از این تعداد378 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده و به پرسشنامه های مقیاس خودسنجی التزام عملی بهاعتقادات اسلامی و سلامت عمومی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t و آزمونهمبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین باور دینی و سلامت روانی رابطهمنفی و معناداری وجود دارد. ارتباط بین مؤلفه های باور دینی با مؤلفه های سلامت روانی نشانگر تأثیرگذاریباور دینی بر جنبه های مختلف سلامت روانی نوجوانان دارد.

لینک کمکی