تحقيق زورخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق زورخانه :

ورزش عرصه فعالیت های الگومند, ساختارهای(هنجارهای) اجتماعی و روابط میان نهادی (Inter Institutional) است. زورخانه ها در طول تاریخ, مؤثرترین نهادهای اجتماعی و فرهنگ ایرانی بوده اند. زورخانه در دوران پر فراز و نشیب تاریخ ایران در رهبری نهضت های آزادی خواهی و ترویج فرهنگ, فتوت و جوانمردی نقش مهمی را در تربیت مردم بر عهده داشته است. نهاد زورخانه با کارکرد اجتماعی خود, نقش با اهمیتی را در حفظ هویت فرهنگی, یکپارچگی و ایجاد مشترکات فرهنگی محله ها و به تبع آن شهرها ایفا کرده است.
در این مقاله سعی شده, به نقش زورخانه در بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی محله (به عنوان پایه و بنیان اجتماع شهروندی) پرداخته شود. لازم است در طراحی مبانی, الگوها و روش های توسعه محله ای, به زورخانه ها به مثابه چشم انداز توسعه پایدار شهری, توانمند سازی و افزایش ظرفیت ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندی نگاه ویژه ای شود. ضروری است که مدیریت شهری با عزمی ملی نقش مهم تری را در این زمینه ایفا کند. این مقاله با توصیف واقعیت های موجود, بر اساس مطالعات اسنادی به بررسی و طرح سوالاتی چون نقش زورخانه ها در بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی, حفظ و احیای مناسبت ها, آیین ها و میراث فرهنگی و باز تولید سرمایه های فرهنگی در محله های شهری می پردازد.

لینک کمکی