مقاله ارزيابي فرآيندهاي هيدروژئوشيميايي و کيفيت منابع آب زيرزميني حوضه آبريز رودخانه گدار چاي نقده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي فرآيندهاي هيدروژئوشيميايي و کيفيت منابع آب زيرزميني حوضه آبريز رودخانه گدار چاي نقده :


محل انتشار: اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
نصرت آقازاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, دانشکده علوم پایه, گروه زمین شناسی
منوچهر چیت سازان – دانشگاه شهید چمران, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی
حمیدرضا رجب زاده ساعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی

چکیده:
در این مطالعه به منظور بررسی فرآیندهای هیدروژئوشیمایی حاکم بر سیستم جریان آب زیرزمینی حوضه و تعیینکیفیت آب برای مصارف از نتایج آنالیز شیمیایی 56 نمونه آب زیرزمینی در دو فصل خشک و تر استفاده گردید. بررسی هانشان می دهد که آبهای منطقه عمدتاً جزو آبهای شیرین, سخت تا خیلی سخت بوده و در ترکیب آنهاغلظت قلیایی های خاکی (Ca, Mg) بیش از قلیایی ها (K, Na) و مقدار آنیون اسیدهای ضعیف ((HCO(3) بیشتر از آنیون اسیدهای قوی ((Cl, SO(4) می باشد و شرایط آنیونی و کاتیونی زیر حاکم است؛ Na>KCa< و (HCO(3)>CL, SO(4), تیپ غالب آبهای منطقه عمدتاً بی کربناته کلسیک و منیزیک بوده وبررسی هایلیتولوژی سنگ های دربرگیرنده و محاسبه شاخص اشباعیت نسبت به کانیهای مختلفنشان داد که گسترش سنگهای کربناته در شمال و شمال غرب محدوده باعث شده که این آبها نسبت به کانی های کربناته(کلسیت و دولومیت) فوق اشباع و نسبت به کانیهای سولفاته(ژیبس و انیدریت) تحت اشباع باشند که نشان دهنده تاثیر لیتولوژی سنگ های در برگیرنده بر روی شیمی آبهای زیرزمینی می باشد.بررسیکیفیت آب جهت مصارف شرب از طریق مقایسه غلظت یونها با استاندارد های موجود و نیز تعیین کیفیت آب برایمصارف کشاورزی از طریق مقایسه شاخص ها, نسبت ها و دیاگرام ها نشان داد که به جز آبهای زیرزمینی مربوط بهحاشیه ساحلی دریاچه ارومیه کیفیت اکثر نمونه آبها برای مصارف شرب و کشاورزی مناسب می باشند.

لینک کمکی