مقاله اثر محافظتي عصاره چاي سبز و بسته بندي تحت خلاء بر ميگوي سفيد سرتيز Metapenaeusaffinis نگهداري شده در يخچال ) ?C )4±1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر محافظتي عصاره چاي سبز و بسته بندي تحت خلا بر ميگوي سفيد سرتيز Metapenaeusaffinis نگهداري شده در يخچال ) ?C )4±1 :


محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
سید رضا شبر – دانشجوی کارشناسی رشته شیلات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
آی ناز خدا نظری – استادیار گروه شیلات, دانشکده منابع طبیعی دریا, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:
عصاره چای سبز حاوی گروه هایی از ترکیبات پلی فنلی به خصوص کانکین ها می باشد که به عنوان ضد میکروب عمل کرده و اثرات بازدارندگی بسیار شدیدی در برابر گونه های مختلف باکتری های پانوژن موجود در مواد غذایی را دارند. همچنین, بسته بندی تحت خلا یکی از روش های مناسب بسته بندی در به تاخیر انداختن فساد فراورده های دریایی است که موجب افزایش مدت ماندگاری و حفظ کیفیت کلی آبزیان برای مدت بیشتر می گردد. بنابراین در این تحقیق, تاثیر عصاره چای سبز و بسته بندی تحت خلا بر روی تغییرات میزان بازهای از ته قرار, شاخص pH و آزمون میکروبی(باکتری هایکل و سرمادوست) میگوی سفید سرتیز Metapenaeus affinis طی نگهداری در یخچال به مدت 10 روز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که عصاره چای سبز به طور معنی دار(p<0/05) یار باکتریایی کل و سرما دوست میگوهای بسته بندی شده تحت خلا را نسبت به نمونه شاهد کاهش دادند. میزان بازهای از ته قرار و شاخصpH نیز در نمونه های تیمار شده به طور معنی دارکمتر از شاهد شدند(p<0/05) بنابراین می توان نتیجه گرفت که عصاره چای سبز به همراه بسته بندی تحت خلا می تواند در کاهش یار باکتریایی میگوهای بسته بندی شده مفید باشد.

لینک کمکی