مقاله اثر تراکم کاشت و علفکش لنتاگران بر روي برخي از خصوصيات رشدي نخود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تراکم کاشت و علفکش لنتاگران بر روي برخي از خصوصيات رشدي نخود :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:12
چکیده:
به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و علفکش لنتاگران بر روی برخی از خصوصیات رشدی نخود آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4تکرار در ایستگاه تحقیقات شهرستان بروجرد در سال 1393 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل الف- استفاده از علفکش شامل 4 سطح به عنوان فاکتوراصلی: یک بار کنترل علف های هرز,15-30-45 روز پس از سبز شدن نخود و شاهد بدون کنترل علف های هرز که جهت اختصار پس از این به صورت h1 , h2 , h3 , h4 ب- فاصله بین ردیف شامل سه سطح به عنوان فاکتور فرعی d1=20cm و d2=30cm و d3=40 cm نشان داده می شوند. نتایج نشان داد بیشترین تعداد علف هرز باریک برگ در تیمار شاهد (عدم کنترل) به تعداد 1/41 و کمترین تعداد علف هرز باریک برگ مربوط به تیمار استفاده از علف کش 15 روز پس از سبز شدن نخود به تعداد 1/01 بدست آمد همچنین نتایج نشان داد که در اثر فاصله ردیف بیشترین تعداد علف هرز باریک برگ در تیمار فاصله ردیف 40 سانتی متر با تعداد 1/43 و کمترین تعداد علف هرز باریک برگ مربوط به تیمار فاصله ردیف 20 سانتی متر به تعداد 1/06 بدست آمد.

لینک کمکی