مقاله اثر ضدباکتريايي نانو کامپوزيت آلژينات-هيدروکسي آپاتيت جهت کنترل رشد باکتري رشد باکتري ليستريا مونو سايتوژنز در شرايط آزمايشگاهي و فيله ي ماهي کپور نقره اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر ضدباکتريايي نانو کامپوزيت آلژينات-هيدروکسي آپاتيت جهت کنترل رشد باکتري رشد باکتري ليستريا مونو سايتوژنز در شرايط آزمايشگاهي و فيله ي ماهي کپور نقره اي :


محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
بهادر صفی خانی قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری آبزیان, گروه شیلات, دانشکده منابع طبیعی دریا, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
سید مهدی حسینی – استادیار گروه شیلات, دانشکده منابع طبیعی دریا, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
فواد بوعذار – استادیار گروه شیمی, دانشکده علوم دریایی, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
سید محمد موسوی – استادیارگروه شیلات, دانشکده منابع طبیعی دریا, دانشگاه علوم وفنون دریای خرمشهر

چکیده:
در تحقیق حاضر, فعالیت ضدباکتریایی نانو کامپوزیت تولید شده به روش دیسک دیفیوژن انجام پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که نانو کامپوزیت آلژینات هیدروکسی آپاتیت دارای اثر ضد باکتریایی مناسبی روی باکتری لیستریا مونو سایتوژنزمی باشد. لذا در ادامه به منظور بهبود خواص فیزیکی,مکانیکی و همچنین ایجاد خواص ضد میکروبی مناسب, نانو ساختار هیدروکسی آپاتیت به ماتریس بیو پلیمر آلژینات اضافه گردید. اثر ترکیب سه سطح نانو ساختار هیدروکسی آپاتیت در سه سطح(1,3 و 5% وزنی-وزنی) برریز ساختار, خواص فیزیکی , مکانیکی و ضد میکروبی فیلم های آلژیناتی به منظور انتخاب بهترین پوشش جهت کاربرد در کنترل رشد باکتری لیستریامونوسایتوژنز در فیله ی ماهی کپور نقره ای مورد مطالعه قرارگرفت. فعالیت ضد لیستریائی فیلم نانو کامپوزیت آلژینات-هیدروکسی آپاتیت حاوی سطوح مختلف هیدروکسی آپاتیت در قالب یک مدل مواد غذایی جامد طی یک دوره 12 روزه مورد سنحش قرار گرفت. نتایج نشان داد که نانوکامپوزیت حاوی 5% هیدروکسی آپاتیت بیشترین فعالیت ضد لیستریائی را طی دوره مورد مطالعه نشان داد. نتایج تحقیق حاضر ثابت نمود که افزودن هیدروکسی آپاتیت به درون فیلم های آلژینات می تواند ضمن بهبود برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی این پلیمر, کارایی آن را در کنترل رشد باکتری های بیماری زا نظیر لیستریامونوسایتوژنز به اثبات رسانیده و همچنین قادر است مدت زمان نگهداری محصولات غذایی دریایی نظیر فیله کپور نقره ای را افزایش دهد.

لینک کمکی