مقاله امکان سنجي مهندسي مجدد در شهرداري استان قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله امکان سنجي مهندسي مجدد در شهرداري استان قم :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
مریم همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تهران مرکز
حمیدرضا سعیدنیا – استادیار دانشگاه مدیریت تهران شمال هیئت علمی تهران شمال

چکیده:
این پژوهش باهدف امکان سنجی پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کاری در شهرداری قم انجام گرفت. کارشناسان, 5 بعد امکان سنجی (عملیاتی, اقتصادی, نیروی انسانی, وضعیت شبکه و تشکیلاتی سازمانی) پیاده سازی مهندسی مجدد شناسایی وتدوین گردید. تعداد نمونه آماری جامعه مورد نظر تعداد 51 نفر ازمدیران و معاونان و کارکنان واحد فناوری اطلاعات سازمان شهرداری قم می باشد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه امکان سنجی برابر 0/90 بهدست آمده به منظور تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از روشهای آماری کلموگروف – اسمیرونوف, آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان می دهد که امکان سنجی پیاه سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کاری سازمان و ابعاد آن در شهرداری استان قم در سطح مطلوب وجود دارد همچنین نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن نشان داد بعد اقتصادی در امکان سنجی پیاه سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کاری سازمان شهرداری قم از بیشترین اهمیت برخوردار است و تشکیلات سازمانی از کمترین اولویت برخورداراست.

لینک کمکی