مقاله بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد لاين هاي لوبيا سفيد در زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد لاين هاي لوبيا سفيد در زنجان :


محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
مسعود کامل – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
محمد حسن کوشکی – عضو هیئت علمی موسسه اصلاح بذر کرج
نادر محمدی – کارشناس بخش اصلاح بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:
به منظور بررسی برای تعین و انتخاب لاین های برتر و با عملکرد بالای لوبیا سفید در ایستگاه تحقیقاتی خیراباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان, یک طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال (93-1392) اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 12 لاین لوبیا سفید دارای تیپ های مختلف رشدی, رونده, نیمه ایستاده و ایستاده بودند. در طول دوران رشد ونمو گیاه صفات روز تا زمان 50 درصد گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک, تیپ رشد و ارتفاع بوته, تعداد بذر در غلاف, تعداد غلاف در بوته ووزن صد دانه تعیین و سپس محصول هر کرت جداگانه برداشت و توزین گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب برای دو سال نشان داد که اثر سال برای صفات روز تاگلدهی, روز تا رسیدگی و ارتفاع بوته در سطح یک درصد و برای تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه در سطح پنج درصد معنی دار بودند. اثر تیمار برای کلیه صفات در سطح یک درصد معنی دار بود. در سال اول ازمایش ژنوتیپ شماره 3 با عملکرد 5943/7 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را تولید کرده بود. و در سال دوم بیشترین عملکرد را لاین 7 با 4188/9 کیلوگرم در هکتار داشت لاین شماره 3 در سال دوم نیز عملکرد بالایی داشت.

لینک کمکی