مقاله بررسي و مقايسه تغييرات بارش در استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و مقايسه تغييرات بارش در استان مازندران :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
قربان وهاب زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سعید کریمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عطا صفری – دانشجوی دکتری آبخیزداری, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
خه بات خسروی – دانشجوی دکتری آبخیزداری, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
در میان عناصر اقلیمی, بارش بیشترین نوسان را داشته و کاهش یا افزایش میزان بارندگی بر بسیاری دیگر از پدیده های اقلیمی و محیطی مانند رواناب, سیلاب, دمای هوا, رطوبت هوا و همچنین بر بسیاری از فعالیتهای بشر مانند کشاورزی,نوع مسکن و ; اثر دارد. هدف از این مطالعه, بررسی و مقایسه تغییرات بارش در 17 ایستگاه استان مازندران, با پایه زمانی مشترک از سال 1364 تا 1387 می باشد. در این تحقیق, از آزمون ناپارامتریک من-کندال برای بررسی روند تغییرات بارش طی دوره زمانی مذکور و شاخص SPI برای پایش خشکسالی این ایستگاه ها استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که در 13 ایستگاه روند معنیداری در سطح اطمینان 99% و 95% مشاهده شد اما در 4 ایستگاه دیگر روند معنی داری وجود نداشت. همچنین بر اساس شاخص SPI طبقات مختلف خشکسالی برای هر ایستگاه بدست آمد که شدیدترین خشکسالی غیر نرمال مربوط به ایستگاه سفیدچاه و در خردادماه 1378 با مقدار 5/65- و بالاترین میزان این شاخص مربوط به ایستگاه سلیمان تنگه در مهر ماه 1375 و با میزان 2/36 می باشد.

لینک کمکی