مقاله بررسي ارتباط بين رسانه هاي جمعي و هويت ملي دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط بين رسانه هاي جمعي و هويت ملي دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه :


محل انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
مرضیه مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رومیه
جواد عبدلی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
مریم اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:
هویت افراد همانند شناسنامه آنها می باشد و هر گونه تغییر در آن به منزله دور شدن از اصل و ریشه خود می باش. عوامل بسیاری در ایجاد تغییرات در هویت ملی افراد نقش دارند, که رسانه های جمعی یکی از مهمترین عوامل در ایجاد تغییر در افراد به لحاظ رفتاری, کرداری, طرز پوشش, مدگرایی و نوگرایی ه ستند و دانشجویان به لحاظ کاربرد و استفاده از رسانه ها در معرض بیشترین تغییرات به لحاظ هویتی هستند. تحقیق حاضر میزان تأثیر رسانه های جمعی را روی هویت ملی دانشجویان گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه مورد بررسی قرار داد. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ا نجام گرفت. حجم نمونه به لحاظ در دسترس بودن دانشجویان به صورت در دسترس ا نتخاب گردید. نتایج نشان داد که بین مطبوعات, تلویزیون و اینترنت به لحاظ تغییرات در ه ویت ملی جوانان در سطح آماری 1 درصد و با رادیوهای داخلی, رادیوهای خارجی و ماهواره در سطح آماری 5 درصد ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که 67/1 درصد میزان تغییرات ایجاد شده در هویت دانشجویان توسط رسانه های ارتباط جمعی صورت می گیرد.

لینک کمکی