مقاله اينترنت و هويت قومي (مطالعه موردي اقوام ساکن در شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اينترنت و هويت قومي (مطالعه موردي اقوام ساکن در شهر تهران) :


محل انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
غلامرضا خوش فر – دکتری جامعه شناسی و استادیار گروه علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه گلستان
حبیب احمدلو – دانشجوی دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور جلفا
فاطمه محمدزاده – کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه پیام نور
آرزو محمدی – کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

چکیده:
در دنیای مدرن امروزی با گسترش ارتباطات جهانی فرایند هویت یابی افراد دیگر تنها به خانواده, مدرسه, دوستان و حتی جامعه محدود نمی شود و فن آوری های نوین اطلاعاتی- ارتباطی به خصوص اینترنت با شکل دهی به ارتباطات فرد فارغ از بعد مکانی و زمانی بر هویت فردی و هویت جمعی افراد تأثیر می گذارد. هدف اصلی از انجام پژوهش, شناخت رابطه استفاده از اینترنت با هویت قومی است. روش این پزوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلعات, پرسشنامه بود که در بین 385 نفر از جوانان (29-15) گروه های قومی مختلف ساکن در شهر تهران توزیع گردید. پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در سطح مطلوبی (r=0/85) مورد تأئید قرار گرفته است. یافته های حاصل از آزمون های آماری انجام شده با استفاده از نرم افزار Spss (ضرایب همبستگی, مقایسه میانگین ها, تحلیل واریانس و ;) نشان داد که رابطه استفاده از اینترنت با هویت قومی در حد متوسط روبه پائین است. همچنین بین سابقه استفاده از اینترنت و هویت قومی رابطه معنی داری وجود دارد, اما بین میزان استفاده از اینترنت و هویت قومی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین مکان استفاده از اینترنت با هویت قومی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین متغیرهای جنسیت ووضعیت تأهل با هویت قومی جوانان تفاوت معنی داری وجود ندارد اما بین سن و میزان تحصیلات جوانان با هویت قومی رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی