مقاله جابجايي ترکيبي درون محفظه با سرمايش جزئي ديواره هاي قائم، گرمايش ديواره افقي با خواص متغير و ديواره متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جابجايي ترکيبي درون محفظه با سرمايش جزئي ديواره هاي قائم, گرمايش ديواره افقي با خواص متغير و ديواره متحرک :


محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
علی اکبر عباسیان آرانی – استادیار, مهندسی مکانیک, دانشگاه کاشان, کاشان
جواد دل افکار – کارشناسی ارشد, دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه کاشان, کاشان

چکیده:
حل عددی جابجایی ترکیبی نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در یک محفظه ی مربعی مورد بررسی قرار گرفته است. دیواره ی بالایی عایق و متحرک است. دیواره ی پائینی در دمای ثابت (T(h (گرم) حرارت داده شده است. دیواره های جانبی به صورت جزئی در دمای (T(c (سرد) نگه داشته شده اند. سه حالت سرمایش دیواره های جانبی م ورد بررسی قرار گرفته است. سرمایش نیمه های بالایی دیواره های جانبی, سرمایش نیمه های پائینی و سرمایش نیمه دیواره های جانبی با آرایش ضربدری, در هر حالت اثر تغییرات عدد رینولدز و کسر حجمی درمقدار ثابت عدد گراشف (4)10 مورد بررسی قرار گرفته است. برای ضریب هدایت حرارتی و ویسکوزیته هر کدام دومدل خواص ثابت و خواص متغیر بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهند, اثر افزایش عدد رینولدز بر افزایش عدد ناسلت بیشتر از اثر فشردگی است. همچنین نشان داده شده که آرایش سرمایش نیمه های پائینی منجر به بیشینه مقدار عدد ناسلت در بین سه حالت کلی در طول دیواره پائینی می شود. بعلاوه ناسلت متوسط در حرکت صفحه بالایی به سمت چپ بیشتر از مقدار آن در حالت بدون حرکت از صفحه بالایی و آن نیز بیشتر از ناسلت متوسط بدست آمده از حرکت صفحه بالایی به راست است.

لینک کمکی