مقاله بررسي تأثير قوميت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آشوري دبيرستان اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير قوميت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آشوري دبيرستان اروميه :


محل انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
ژارمن اورشال – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
میرمحمد سیدعباس زاده – استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه
بهاره عزیزی نژاد – استادیار, گروه علوم ترتبتی گرایش مدیریت آموزشی, دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران

چکیده:
هویت قومی یا قومیت که به معنای احساس تعلق به یک قوم در چارچوب یک سرزمین معین فرهنگ, تاریخ, خاطرات, ادبیات و زبان مشترک و اراده با هم زیستی می باشد, از مفاهیمی است که در دوران معاصر, موضوعیت یافت. عوامل بسیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد که یکی از این مقوله ها قومیت است. قومیت باعث دلبستگی به خانواده و قوم خاصی شده و باعث تحریک روحیه قوم گرایی و پیشرفت در راستای تعالی قوم می شود. تحقیق حاضر میزان تأثیر قومیت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آشوری شهرستان ارومیه را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی, خانوادگی, سیاسی, مذهبی و اقتصادی با قوم گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آشوری در سطح آماری 1 درصد رابطه مثبت و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که 44/5 درصد تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی در حیطه قوم گرایی در دانش آ)وزان آشوری شهرستان ارومیه توسط عوامل اجتماعی, خانوادگی, سیاسی, مذهبی و اقتصادی صورت می گیرد.

لینک کمکی