مقاله بررسي تأثير جهاني شدن بر هويت قومي کردهاي ايران مطالعه موردي جوانان شهر سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير جهاني شدن بر هويت قومي کردهاي ايران مطالعه موردي جوانان شهر سنندج :


محل انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
داود قاسمی – کارشناسی ارشد جامعه شناسی, مدرس دانشگاه پیام نور سنندج
علی ربانی – دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطه بین جهانی شدن و هویت قومی کردهای ایران می پردازد. این پزوهش که با روش پیمایی انجام شده است در پی این است به این سوال جواب دهد آیا جهانی شدن بر هویت کردهای ایران تأثیر گذاشته است و آیا جهانی شدن باعث تضعیف هویت قومی کردها شده است یا اینکه بلعکس باعث تقویت و تثبیت آن شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی جوانان کرد زبان مقیم شهر سنندج است که بر اساس سرشماری سال 1385 جمعیت آنان 151978 نفر می باشند که حجم نمونه برابر 383 نفر برآورد شده است. در بخش تحلیل داده ها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون, و تحلیل رگرسیون جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این پژوهش برای سنجش جهانی شدن شاخص های سبک زندگی, مصرف رسانه ای, ارزش های نوین فرهنگی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین هویت قومی و سبک زندگی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بین هویت قومی با ارزشهای نوین یک رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. در بین هویت قومی و مصرف رسانه رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بیشترین تأثیر را بر هویت قومی سبک زندگی دارا می باشد. در کل یافته های آماری این پژوهش دیدگاه نظریه پردازان دیالکتیک بین امر جهانی و امر محلی, هال, رابرتسون و گیدنز را که چارچوب نظری این پژوهش بودند را تأئید می کند, بر اساس این نظریات جهانی شدن فرایندی ناهمگون در نظر گرفته شده است که نه به طور مطلق به گسترش یک فرهنگ و هویت واحد در سراسر جهان می انجامد و نه به طور کامل تمامی ابزارهای خود را در اختیار قومیت ها قرار می دهد تا به تقویت فرهنگ خود بپردازند.

لینک کمکی